Про факультет обліку і аудиту

Герб ФОА

Історія Факультету обліку і аудиту розпочинається з 1971 року зі створення обліково-економічного факультету у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який був створений на базі філії Київського інституту народного господарства.

Сьогодні факультет готує фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за такими ступенями освіти: «бакалавр», «магістр».

Освітні програми за ступенем «БАКАЛАВР»:

"Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання";

«Облік і контроль в державному секторі економіки»;

«Аудит і аналіз бізнесу».

Освітні програми за ступенем «МАГІСТР»:

«Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва»;

"Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки";

"Економічна експертиза та аудит бізнесу";

Освітньо-наукова магістерська програма «Міжнародний облік» (з викладанням дисциплін англійською мовою).

navchannja.jpg

Програми стажування для студентів та випускників здійснюється у компаніях:

 • KPMG - міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги з обліку і контролю;
 • Ernst and Young Global Limited - одна з найбільших міжнародних компаній з консультування у сфері обліку, контролю, оподаткування;
 • Deloitte - консультаційна організація, яка займається податково-юридичними послугами, корпоративними фінансами, консалтингом, звітами, індустріальними оглядами;
 • Програма міжнародного співробітництва Erasmus+, організована Європейським Союзом на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти;
 • Програми стажування і міжнародного обміну студентами Work and Travel, APOLLO e.V., BIBBER INTERNATIONAL, Center for International mobility, IRWE, Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Asociacion de Empresarios del Turismo y Comercio;
 • Cybersecurity of businnes (Маямі, США) - неприбуткова організація, що фінансує науково-дослідні розробки з метою забезпечення ІТ-проектів у сфері ведення обліку та складання звітності;
 • Програма стажування протягом 1-3 місяців на провідних підприємствах Німеччини (Adam Opel GmbH, Volkswagen AG)
 • Символіка факультету

  За час функціонування факультету здійснено підготовку понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, багато з яких займають чи займали у минулому керівні посади, є провідними спеціалістами, зокрема: Р.М. Магута – голова Рахункової палати України (випускник 1983 р.); О.В. Андрєєв – начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку Державного комітету України по водному господарству (випускник 1974 р.); П.І. Гайдуцький – керівник служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України (випускник 1972 р.); М.В. Гаман – перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України (випускник 1975 р.); В.О. Голик – начальник Тернопільського обласного управління земельних ресурсів (випускник 1974 р.); Р.Й. Заставний – міський голова м. Тернополя (випускник 1993 р.); Я.М. Карпик – голова правління ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (випускник 1972 р.); В.М. Коваль – начальник управління економіки Ялтинської міської ради АР Крим (випускник 1981 р.); В.С. Курко – заступник голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (випускник 1971 р.); В.В. Мостовий – голова правління будівельної фірми «Артекс» АР Крим (випускник 1974 р.); А.Я. Оленчик – член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (випускник 1991 р.); М.Я. Романів – заступник Голови ДПА України (випускник 1978 р.); М.Р. Свінцицька – начальник відділу, головний бухгалтер Волинської облдержадміністрації (випускник 1983 р.); М.В. Смачило – голова ДПА у Івано-Франківській області (випускник 1976 р.); Л.В. Фрицька – головний бухгалтер НАК «Енергетична компанія України» (випускник 1973 р.).

  У складі факультету функціонують 3 кафедри:
  • обліку у виробничій сфері;
  • обліку у державному секторі економіки та сфері послуг;
  • аудиту, ревізії та аналізу.

  prapor.jpg

  Кафедри готують кваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, контролінгу для різних сфер діяльності та галузей економіки, у тому числі для промислових, будівельних, транспортних підприємств, сфери послуг і торгівлі, об’єктів готельного бізнесу і туризму, бюджетних та фінансових установ, ревізійно-контролюючих органів.

  Факультет обліку і аудиту здійснює підготовку фахівців з професійними знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками роботи – керівника відділу, головного бухгалтера, начальника управління обліку та звітності, керівника підприємства, викладача навчального закладу.

  Серед професорсько-викладацького колективу факультету 8 докторів наук і професорів та 52 кандидати наук і доценти.

  Провідними вченими д.е.н., професором З.-М.В. Задорожним, д.е.н., професором Лучком М.Р., к.е.н., професором Г.П. Журавлем, д.е.н., професором Я.Д. Крупкою, д.е.н., професором М.С. Пушкарем, д.е.н., професором В.А.Дерієм сформована власна наукова школа за різними напрямками підготовки фахівців.

  У різні роки на кафедрах факультету працювали такі відомі вчені в галузі обліку, аналізу та аудиту, як: д.е.н., професор І.О. Белебеха, д.е.н., професор Б.С. Кругляк, д.е.н., професор Ю.Я. Литвин, д.е.н., професор Б.М. Литвин, д.е.н., професор В.С. Рудницький, д.е.н., професор І.Д. Фаріон, д.е.н., професор П.Я. Хомин, д.е.н., професор С.І. Шкарабан, д.е.н., професор З.В. Гуцайлюк, професор Я.В. Мех.

  Економіст за спеціальністю «Облік і оподаткування» може виконувати обліково-аналітичну та аудиторську роботу на підприємствах й організаціях різної організаційно-правової форми і форми власності. Сучасний бухгалтер-аналітик – це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства. Враховуючи сучасні вимоги до професії бухгалтера, факультет готує спеціалістів широкого профілю із знаннями міжнародних стандартів обліку та аудиту й іноземних мов. Випускники факультету працюють керівниками промислових підприємств і організацій, головними бухгалтерами, начальниками централізованих бухгалтерій, головними державними податковими інспекторами, контролерами, ревізорами, бухгалтерами-експертами, аудиторами, викладачами вищих навчальних закладів і технікумів. На факультеті створено власний інформаційно-аналітичний центр, комп’ютерні лабораторії, функціонують філії кафедр на підприємствах, організаціях, аудиторських та консалтингових фірмах.

  Навчальна та наукова робота.

  З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу при факультеті та кафедрах функціонують: методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії. Викладачі та студенти факультету мають можливість користуватися електронною бібліотекою та читальними залами університету.

  Навчання студентів факультету відбувається в корпусах університету в укомплектованих аудиторіях для лекційних і практичних занять.

  З метою вдосконалення організації навчального процесу, підвищення якісного рівня підготовки фахівців з обліку і аудиту шляхом оволодіння ними сучасними прикладними бухгалтерсько-аналітичними програмами, а також сприяння у виконанні студентських наукових, курсових, дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій створено дві навчальні лабораторії комп'ютерних технологій, що обладнані комп’ютерною технікою, об'єднаною у локальну мережу і підключеною до комп'ютерної мережі університету.

  Поряд з вивченням студентами основ роботи з програмами автоматизації фінансового і управлінського обліку за допомогою сучасних спеціальних бухгалтерських програм (1C: Бухгалтерія, Парус-Підприємство та ін.), студенти та викладачі можуть скористатися постійно поновлюваною інформаційно-довідковою системою, що поєднує у собі: законодавчу та нормативну базу регулювання бухгалтерського обліку та аудиту, первинну облікову документацію, регістри журнальної форми обліку, електронний варіант газети «Все про бухгалтерський облік», підручники та посібники викладачів факультету обліку і аудиту, електронні навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни.

  Студенти факультету обліку і аудиту постійно залучаються до науково-дослідної роботи, активно працює Студентське наукове товариство. Студентка п’ятого курсу Коваль Ольга очолює студентське наукове товариство ТНЕУ. На кожній з випускових кафедр функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи, а при кафедрі обліку у виробничій сфері створено Студентський науковий центр (СНУ), членами якого є студенти 3-5 курсів усіх спеціалізацій. За результатами роботи СНЦ у 2017 н.р. видано два номера газети «Вісник СНЦ», присвячених проблемам теорії та практики обліку на вітчизняних підприємствах.

  Спільно зі студентами на факультеті обліку і аудиту проводяться науково-практичні семінари і круглі столи, у яких беруть участь не лише члени професорсько-викладацького колективу, а й бухгалтери-практики, аудитори, керівники підприємств, установ та організацій, з якими факультет активно співпрацює.

  Протягом навчального року серед студентів проводяться наукові конференції, дні науки, олімпіади, конкурси студентських наукових робіт. Кращі студенти, які займають призові місця, отримують відзнаки, грамоти, винагороди і рекомендуються до участі у наступних етапах, що проводяться в інших навчальних закладах України.

  Протягом 2011-2016 років Тернопільський національний економічний університет є базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно у проведенні Олімпіади беруть участь представники вищих навчальних закладів всієї країни. Зокрема, у 2013 році в Олімпіаді взяли участь 121 учасник із 64 провідних вищих навчальних закладів України. Студенти ФОА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», зокрема: А. Дубівка – друге місце у 2003 році, М. Куземко – друге місце у 2004 році, О. Потапчук – друге місце у 2005 році, О. Гой – перше місце, О.Чекрій – третє місце у 2011 році; Судин Ю. – друге місце, Линка Н. – третє місце у 2012 році; Боліновська Л. – перше місце, Судин Ю. – третє місце у 2013 році; Ковальчук В. – перше місце, Бортник О. – третє місце у 2014 році. У 2015-2016 н. р. переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» стала студентка 5 курсу Кізюк Надія, 3 місце зайняв студент 5 курсу Мусял Ярослав.

  Щорічно студенти ФОА стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Зокрема, у 2011-2012 навчальному році Кухар Ольга отримала диплом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Юзва Олеся - диплом другого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Крупка Я.Д.). У 2012-2013 навчальному році Судин Юлія нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом другого ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Адамик О.В.). У 2013-2014 навчальному році Коваль Ольга нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом третього ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Лучко М.Р.). За підсумками щорічного обласного конкурсу «Студент року» у номінації «Прометей науки» у 2013 році нагороджено Коваль Ольгу студентку 5 курсу факультету обліку і аудиту.

  Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Хмарні технології в обліку: значення, перспективи, методика» у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (березень 2016 р., Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ) отримала студентка кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту ТНЕУ – Кізюк Надія Юріївна (група ОІСм-11).

  На факультеті обліку і аудиту відповідно до Закону України «Про вищу освіту» активно функціонує студентське самоврядування, що здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету. Студент третього курсу факультету обліку і аудиту, Бич Павло, президент студентського парламенту та очолює університетську раду студентів. Створені та функціонують органи студентського самоврядування: студентський деканат, профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова та ін.), студентський комітет та студентська рада. Працюють профільні творчі об’єднання, ініціативні групи і студентський профком. Деканат підтримує студентське самоврядування, надає допомогу теоретичного, методичного та організаційного характеру.

  Поряд із теоретичним вивченням спеціальних дисциплін студенти відповідно до навчального плану здобувають практичні навики шляхом проходження виробничої, переддипломної практики та стажування, тренінгів зі спеціальних дисциплін. Студенти мають можливість проходити практику та стажування на підприємствах Тернопільської та інших областей України: ПАТ ТРЗ «Оріон», ПАР «Тера», агрохолдинг «Мрія», аудиторська фірма «Тер Аудит», консалтинговий центр «Бізон» та на багатьох інших.

  Факультет обліку і аудиту бере активну участь у міжнародній діяльності університету, спрямованої на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір. Так, укладено договори та організовано співпрацю щодо навчальних та наукових заходів із Саратовським соціально-економічним університетом (Російська Федерація), Малопольською вищою економічною школою (м. Тарнув, Польща), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Молдова).

  Культурно-масова та спортивна робота. Факультет забезпечує всі умови для гармонійного розвитку молодої людини: можливість займатися улюбленим видом спорту у чисельних секціях університету, стати майстром спорту, членом Олімпійської збірної; співати, грати, танцювати у відомих в Україні художніх колективах, брати участь у різноманітних конкурсах: краси, сили, професії, КВК.

  Широко використовуються різні форми культурно-масової роботи з урахуванням фахових, вікових та інших особливостей студентського контингенту, спрямовані на відродження українських національних традицій, популяризацію здобутків вітчизняної та світової культури. З цією метою проводяться вечори, диспути, зустрічі з відомими людьми, науковцями, представниками мистецтва, політичними діячами, організовується відвідування музеїв, художніх виставок тощо.

  Значна увага приділяється розвитку самодіяльності та творчої ініціативи. Студенти факультету беруть активну учать у роботі хорових, музичних, танцювальних колективів та інших організацій.

  Студенти гідно представляють факультет на оглядах художньої самодіяльності, різноманітних конкурсах, здобуваючи високі призові місця.

  На факультеті багато уваги приділяється розвитку спорту. Залежно від уподобань, студенти можуть займатись різними видами спорту. Для цього створено відповідну матеріально-технічну та спортивну базу.

  Серед випускників та студентів факультету є визначні спортсмени, які захищають честь університету на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, серед них:

  Андрій Пушкар – випускник, заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи, володар кубка світу з армреслінгу.

  Андрій Возняк – випускник, майстер спорту з біатлону, неодноразовий чемпіон України з біатлону, член збірної України, триразовий чемпіон Європи з літнього біатлону, чемпіон зимового чемпіонату Європи з біатлону 2010 у гонці переслідування.

  Надія Фірман – випускниця, майстер спорту з гандболу, призер Універсіад України, чемпіонату України серед команд суперліги, учасник єврокубкових змагань.

  Ірина Беган – випускниця, майстер спорту, призер Чемпіонату України з біатлону.

  Юрій Сеньківський – випускник, майстер спорту, призер чемпіонату України з важкої атлетики.

  Ірина Доровська – випускниця, кандидат в майстри спорту, призерка чемпіонату України з баскетболу.


  Контакти
  Адреса: навчально-лабораторний корпус № 2,
  майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46004.
  Телефон: (0352) 47-50-76
  E-mail: foa@tneu.edu.ua