Курси з автоматизації обліку

/ Переглядів: 2006

Курси підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку»

8.jpg

В епоху наднових технологій комп’ютеризація й автоматизація проникли в усі сфери людського життя. Це також стосується бухгалтерського обліку – найважливішого чинника успішного функціонування підприємства. На ринку пропонується значна кількість пакетів прикладних програм, які б дозволили спростити й пришвидшити ведення бухгалтерського обліку та пристосувати його до сучасних умов господарювання. Зокрема, на даний час в Україні використовуються такі програми, як «Парус», «Товстий Ганс», «БЕСТ», «Галактика» та ін. Проте найбільш розповсюдженими є програмні продукти фірми «1С». Ці програми дають змогу автоматизувати бізнес-процеси підприємства загалом та бухгалтерський облік зокрема. Найбільш сучасною та розповсюдженою в Україні програмою з автоматизації бухгалтерського обліку є «1С: Бухгалтерія 8».

Зважаючи на вищенаведені фактори, на даний час висококваліфікований бухгалтер має вміти використовувати в діяльності і комп’ютерну техніку, і програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, зокрема програму «1С: Бухгалтерія 8». З огляду на це виник немалий попит на отримання таких знань. Саме це привело до того, що в рамках співпраці з Державною службою зайнятості в Тернопільській області на базі навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету за допомогою факультетів обліку і аудиту та комп’ютерних інформаційних технологій були організовані курси підвищення кваліфікації для безробітних за навчальною програмою «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку (на базі програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія 8»)».

Курси призначені як для спеціалістів, що працювали у сфері бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту і які хочуть більш повно освоїти цей напрям роботи, так і для слухачів, що тільки починають освоювати бухгалтерську професію. Відповідно, крім вивчення спеціалізованого програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку, на курсах викладаються основи роботи на персональному комп’ютері та особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Таким чином, слухачі курсів отримують повний спектр знань з бухгалтерського обліку та його автоматизації.

9.jpg

Перевагою курсів є те, що вони поєднують як теоретичні питання, так і практичні аспекти щодо ведення бухгалтерського обліку. Теоретичні знання з бухгалтерського обліку передбачають ознайомлення із законодавством, яке регулює ведення бухгалтерського обліку в Україні, заповнення первинної документації, формування проведень та основних фінансових і управлінських звітів. Практичні аспекти полягають у набутті знань щодо ведення обліку за допомогою програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія 8», тобто формування всієї необхідної інформації за допомогою цієї програми.

Механізм навчання на курсах підвищення кваліфікації побудований на органічному поєднанні теоретичних (лекційних) і практичних занять, що дає змогу швидко й ефективно закріпити отримані знання та вміти застосовувати їх на практиці. На лекціях слухачам надають інформацію про важливі аспекти бухгалтерського обліку, які необхідно засвоїти й володіти ними, щоб працювати бухгалтером щонайменше на невеликому підприємстві. Практичні заняття базуються на необхідності навчитися розв’язувати наскрізні задачі (від балансу до балансу) з використанням програмного продукту «1С: Бухгалтерія 8», які наближені до практичної роботи в бухгалтерії.

Заняття на курсах підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» проводяться у навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету з 2013 р. Зважаючи на те, що основною метою таких курсів є надання слухачам знань з основ користування комп’ютерною технікою та рамним забезпеченням для ведення бухгалтерського обліку, профілюючі предмети ведуть кваліфіковані викладачі факультетів обліку і аудиту та комп’ютерних інформаційних технологій. Зокрема, з факультету обліку і аудиту спеціалізоване програмне забезпечення допомагають вивчати к. е. н. , доцент І. Я. Назарова, к. е. н. , старший викладач В. В. Муравський та к. е. н. , доцент В. Я. Фаріон. Облікові дисципліни викладають к. е. н. , доцент Н. Я. Зарудна, к. е. н. , старший викладач Н. В. Мужевич, к. е. н. , старший викладач Л. Т. Богуцька та к. е. н. , старший викладач М. В. Дерій.

Високий професіоналізм викладачів підтверджується позитивними відгуками слухачів курсів підвищення кваліфікації, які після проходження таких курсів зуміли знайти роботу, пов’язану з бухгалтерським обліком, і успішно застосовують набуті знання на практиці.

Курси з автоматизації облікових процесів та використання інформаційних технологій в обліку

З нагоди 50-річчя Тернопільського економічного університету за підтримки ректора А.І. Крисоватого з жовтня 2016 року на базі факультету обліку і аудиту ТНЕУ розпочато проведення курсів з вивчення автоматизованих систем обліку з використанням пакету прикладних програм «1С:Бухгалтерія 8».

Навчання проводиться для студентів економічних спеціальностей на безоплатній основі. Заняття відбуваються двічі на тиждень в Залі електронних ресурсів ТНЕУ у вигляді практичних семінарів із залученням комп’ютерної та мультимедійної техніки. Окрім того, слухачі курсів мають можливість в позаурочний час додатково удосконалювати практичні навики роботи з програмою «1С:Бухгалтерія 8».

Навчання роботи з програмним комплексом «1С: Бухгалтерія 8» передбачає ознайомлення з інтерфейсом програми та її функціональними можливостями, порядком заповнення електронних документів з метою формування облікових записів, друкованих форм первинних документів, аналітичних та синтетичних регістрів та звітності. Студенти мають можливість ознайомитися з автоматизацією обліку усіх економічних процесів на підприємстві, зокрема, розрахункових та касових операцій, придбання і реалізації товарів (робіт, послуг), виробництва, руху основних засобів й нематеріальних активів, нарахуванням заробітної плати та кадрових змін.

На кінцевому етапі навчання проводиться контрольне тестування, що дозволяє оцінити рівень одержаних знань. За результатами успішного завершення курсу кожен учасник отримує сертифікат відповідного зразка.

Значна відвідуваність курсів свідчить про зацікавленість студентів в отриманні нових актуальних знань.