Наукові школи факультету обліку і аудиту

На факультеті обліку і аудиту сформувалися, функціонують і набувають подальшого розвитку наукові школи за напрямами наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Зеновій-Михайло Васильович Задорожний

Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз затрат на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств».

В 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему «Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія і організація».

Наукові інтереси – управлінський облік, законодавче регулювання бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під керівництвом професора З.-М. В. Задорожного проводились такі держбюджетні фундаментальні дослідження: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в глобальному інформаційному суспільстві», «Теоретико-методологічні основи та практичні аспекти формування і реалізації облікової політики на макро- і макрорівнях».

З 1982 по 2016 р. опубліковано близько 305 наукових і навчально-методичних праць.

Під керівництвом професора З.-М.В. Задорожного у рамках наукової школи здійснюється підготовка докторських та кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Всього захищено 3 докторські та 10 кандидатських дисертацій, серед яких:

– докторські: В. А. Дерій (2012); М. В. Реслер (2015); А. М. Любенко (2016);

– кандидатські: М. В. Реслер (2006); І. Я. Омецінська (2008); Л. Г. Семеген (2010); Н. В. Починок (2012); О. І. Чижишин (2013); М. В. Дерій (2013); Л. Т. Богуцька (2013); А. Т. Сафарова (2014); У. В. Івасечко (2015); С. М. Галещук (2015).

Ярослав Дмитрович Крупка

Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, академік Академії економічних наук, професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення обліку і контролю капітальних вкладень у державній торгівлі» під керівництвом відомого професора Соколова Я. В.

У 2002 р. захистив докторську дисертацію «Облік і контроль інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація».

Наукові інтереси – дослідженням проблем обліку, аудиту інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, оцінювання інвестиційної привабливості та ефективності інноваційних процесів, більш повного використання обліково-аналітичної інформації в управлінні капіталом, інвестиційними проектами та інноваційними програмами.

Я. Д. Крупка керував фундаментальною держбюджетною науковою темою «Дослідження і розробка методики та організації обліку і аудиту діяльності підприємств інвестиційного комплексу». Він є керівником міжкафедрального наукового семінару з обліку, аналізу та аудиту, членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Тернопільському національному економічному університеті та Львівській комерційній академії. Ярослав Дмитрович – член редколегії наукових журналів «Вісник ТНЕУ», «Економічний аналіз», «Економічний часопис Східноєвропейського національного університету», член науково-технічної ради ТНЕУ.

Я. Д. Крупка є автором понад 200 наукових праць, серед яких 2 одноосібні монографії і 6 у співавторстві, підручники з обліку у будівництві та фінансового обліку, більше 10 навчальних посібників, 4 брошури, значна кількість наукових статей у фахових та інших виданнях, у т. ч. зарубіжних.

У рамках наукової школи та під керівництвом професора Я. Д. Крупки здійснюється підготовка кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами наукового ступеня. Захищено всього 12 кандидатських дисертацій. Серед них: Я. В. Голубка (2006); І. І. Никифорак (2007); А. Л. Романчук (2008); Л. І. Боїла (2010); В. Я. Фаріон (2011); І. В. Мельничук (2011); В. В. Муравський (2012); Н. Я. Зарудна (2013); О. Ю. Балазюк (2013); Г. А. Римар (2014); І. І. Кузь (2015); Т. Б. Монастирська (2016).

До наукової школи професора Я. Д. Крупки входили також студенти факультету обліку і аудиту. Під керівництвом Ярослава Дмитровича підготовлені наукові та дипломні роботи, що брали участь у конкурсах, зокрема переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» стали студенти Т. Савицька (2005), В. Муравський (2006), Ю. Івахів (2008), Л. Швець (2008), О. Юзва (2013).

Михайло Семенович Пушкар

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету.

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «М’ясна промисловість Південно-Західного економічного району (питання територіальної організації)».

У 2000 р. захистив докторську дисертацію «Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти)».

Наукові інтереси – процеси формування фінансового й управлінського обліку і контролінгу в Україні, теорія економічного обліку та контролю, філософські і соціальні проблеми розвитку обліку, історія обліку, роль обліку в системі менеджменту.

М. С. Пушкар був керівником і розробником наукових тем з госпдоговірної тематики. Виконував теми з госпрозрахунку, планування й обліку бурових робіт у системі Мінгазпрому СРСР, з обліку капітальних вкладень, з обліку в підсобних господарствах системи Мінгазпрому СРСР, нормативного методу обліку витрат і калькулювання у хлібопекарській промисловості та на заводах газової апаратури й інші теми з обліку, аналізу і контролю.

Михайло Семенович є автором майже 300 наукових праць, у т. ч. понад 20 підручників, монографій, навчальних посібників.

М. С. Пушкар у рамках наукової школи підготував 16 кандидатів економічних наук, серед яких: Р. В. Романів (2000); В. Й. Килимнюк (2001); Н. В. Гавришко (2001); В. З. Семанюк (2004); А. Г. Богач (2006); Б. М. Богач (2008); Д. С. Лозовицький (2009); В. І. Попович (2009); Д. М. Хома(2010); О. І. Олійничук (2011); В. В. Ясишена (2011); І. М. Сисоєва (2013); М. М. Шестерняк (2013); Л. І. Швець (Голінач) (2014); О. Г. Ронська (2014); О. М. Черешнюк (2015); В. В. Бонарев (2016).

Михайло Романович Лучко

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, сертифікований аудитор.

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Внутрішньовиробничий облік витрат і результатів діяльності з використанням засобів мікропроцесорної техніки».

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку».

Коло наукових інтересів – бухгалтерський облік як наука та практика, економічна діагностика фінансово–майнового стану, контроль в системі управління, аудит.

Автор більше 170 друкованих праць, в тому числі 4 монографії, підручника та 14 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України.

Здійснює керівництво практико орієнтованими науково-дослідними темами та міжнародними проектами.

Під керівництвом Михайла Романовича здійснили захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук такі учені О. В. Адамик (2001), С. Р. Яцишин (2003), С. В. Сисюк (2008), Н. З. Яцишин (2012), Н. Є. Стецюк (2015), Н. М. Пилипчук (2016).


В рамках наукових шкіл факультету обліку і аудиту працюють також доктори наук В. А. Дерій, П. П. Микитюк, Н. М. Хорунжак, В.М. Рожелюк та понад 50 кандидатів наук.

У минулому на факультеті обліку і аудиту функціонували також наукові школи д. е. н., професора С. І. Шкарабана, д. е. н., професора З.В. Гуцайлюка, д. е. н., професора Б. М. Литвина та д. е. н., професора І. Д. Фаріона. Під керівництвом Степана Івановича Шкарабана було захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертації, Зіновія Володимировича Гуцайлюка – 17 кандидатських дисертацій, Богдана Мироновича Литвина – 9 кандидатських та 3 докторські дисертації, а під керівництвом Івана Дем’яновича – 14 кандидатських дисертацій.

Основними напрямами діяльності наукових шкіл є вдосконалення обліку, економічного аналізу та аудиту в галузях національної економіки.