Наукова та навчально-методична діяльність

/ Переглядів: 1790

Розвиток наукової діяльності факультету обліку і аудиту ТНЕУ зорієнтований на формування й розвиток наукових шкіл, виконання фундаментальних наукових досліджень та реалізацію прикладних наукових розробок, підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, сприяння підвищенню активності обдарованої молоді до здійснення наукових пошуків.

За період існування факультету обліку і аудиту спостерігається позитивна динаміка чисельності професорсько-викладацького колективу, в т. ч. його якісного складу. На 01.01.2017 р. на факультеті працює 54 осіб, у т. ч. 7 докторів економічних наук та 47 кандидатів економічних наук.

Кадровий науковий потенціал факультету обліку і аудиту за 1991–2016 рр.

Кадровий науковий потенціал факультету обліку і аудиту за 1991–2016 рр. (чол.)

Динаміка кількісного співвідношення докторів і кандидатів наук, а також викладацького складу без вчених ступенів, свідчить про постійне прагнення керівництва університету й факультету до підвищення рівня кваліфікації працівників, зайнятих навчальною роботою. Результатом докладених для цього зусиль стало те, що за станом на початок 2017 р. на факультеті працювали лише викладачі з науковим ступенем. Відповідним чином змінились показники якісного складу.

Позитивна динаміка якісного складу відповідним чином позначається на науковій та навчальній роботі. Так, професорсько-викладацьким персоналом факультету обліку і аудиту за останні 25 років опубліковано навчальної та наукової продукції обсягом понад 6000 друк. арк.

Загальний обсяг друкованих праць професорсько-викладацького колективу факультету обліку і аудиту за 1991–2016 рр.

Загальний обсяг друкованих праць професорсько-викладацького
колективу факультету обліку і аудиту за 1991–2016 рр. (д. а.)

Піковими даними максимуму наукових публікацій є 2002–2006 рр. Здебільшого в наукових працях в цей період дискусії велися навколо проблем упровадження нового плану рахунків у практику різних галузей промисловості, управлінського обліку, перспектив розвитку системи обліку в Україні, формування собівартості продукції в галузях економіки тощо. Живий інтерес тернопільських науковців до цієї теми, як і вчених-обліковців України загалом, дав поштовх до загального пожвавлення законотворчих процесів з питань бухгалтерського обліку та удосконалення нормативно-правових актів у цій галузі загалом. Аналогічне пожвавлення простежується в період з 2007 р., коли було розпочато процес розробки Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Динаміка показників загального обсягу друкованих праць професорсько-викладацького складу факультету дозволяє стверджувати, що тернопільська облікова наукова школа завжди бере активну участь у вирішенні дискусійних і проблемних питань удосконалення системи обліку.

Обсяг опублікованих наукових праць на одного викладача факультету обліку і аудиту за 1998–2016 рр.

Обсяг опублікованих наукових праць на одного викладача
факультету обліку і аудиту за 1998–2016 рр. (д. а.)

Показовим є також збільшення кількості друкованих аркушів наукових публікацій, обчислене в розрахунку на одного викладача. Зокрема, порівняно з 1991 р., коли одним викладачем факультету публікувалося 0,6 д. а., у 2016 р. – цей показник становив 7,64 д. а. Найбільше було опубліковано праць викладачів протягом 2004–2006 , 2010–2013 рр. та у 2016 р. (у 2004 р. – 5,24 д. а., 2005 р. – 5,71 д. а., 2006 р. – 6,47 д. а., 2010 р. – 5,16 д. а., 2011 р. – 6,79 д. а., 2012 р. – 5,51 д. а., 2013 р. – 5,35 д. а. та у 2016 р. 7,64 д. а.).

Наукові досягнення тернопільські вчені, зокрема ті, хто працює на факультеті обліку та аудиту, репрезентують також у наукових виданнях, монографіях, підручниках і посібниках. Так, у складі навчально-методичної та наукової літератури за останні 45 років 44% займають навчальні посібники, 12% – підручники, 17% – монографії, 16% – статті та 11% – інші наукові видання (тези, брошури, публікації іноземною мовою).

Структура праць, опублікованих професорсько-викладацьким колективом ФОА

Структура праць, опублікованих професорсько-викладацьким колективом ФОА

Книги

За останні 45 років професорсько-викладацьким колективом факультету було опубліковано більше 100 монографій як одноосібних, так і колективних. Серед одноосібних слід виокремити монографії: З. В. Гуцайлюк «Оперативний контроль затрат у цукробуряковому виробництві» (1979); З. В. Гуцайлюк «Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности» (1983); С. І. Шкарабан «Оперативный экономический анализ в производственном объединении» (1985); З. В. Гуцайлюк «Учет и контроль эффективности производства в пищевой промышленности» (1985); З. В. Гуцайлюк «Учет и анализ эффективности производства» (1987); П. Я. Попович «Оперативний аналіз господарської діяльності об’єднань м’ясної промисловості» (1988); З. В. Гуцайлюк «Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности» (1988); М. С. Пушкар «Бухгалтерский учёт в производственных объединениях: организация и методология» (1990); З. В. Гуцайлюк «Учет и контроль производственных отходов» (1990); М. С. Пушкар «Бухгалтерский учёт в системе управления» (1991); М. Р. Лучко «Бухгалтерський облік в умовах інфляції : проблеми теорії та практики» (1993); П. Я. Попович «Економічний аналіз та аудит на підприємстві» (1995); М. Р. Лучко «Основні засоби: облік, контроль та аналіз» (1996); М. С. Пушкар «Управлінський облік» (1997); М. С. Пушкар «Контролінг» (1997); М. Р. Лучко «Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід» (1997); М. Р. Лучко «Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти)» (1998); М. С. Пушкар «Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти)» (1999); О. В. Ярощук «Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах» (1999); В. М. Панасюк «Управління витратами виробництва» (1999); Я. Д. Крупка «Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів» (2000); Я. Д. Крупка «Облік інвестицій» (2001); П. Я. Попович «Організація оперативного економічного аналізу на переробних підприємствах» (2001);

Книги

М. С. Пушкар «Філософія обліку» (2002); Я. В. Мех «Інформаційне забезпечення управління внутрішніми резервами підприємства (методологія і організація)» (2003); П. Я. Хомин «Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку» (2004); В. М. Панасюк «Витрати виробництва: управлінський аспект» (2005); З.-М. В. Задорожний «Внутрішньогосподарський облік у будівництві» (2006); М. С. Пушкар «Креативний облік (створення інформації для менеджерів)» (2006); М. С. Пушкар «Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія» (2007); М. Р. Лучко «Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови» (2007); П. Я. Попович «Операційний аналіз: проблеми становлення та перспективи розвитку» (2007); М. С. Пушкар «Створення інтелектуальної системи обліку» (2007); П. Я. Хомин «Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу)» (2007); О. В. Кустовська «Демографічний розвиток регіону (статистичний аналіз і моделювання)» (2008); П. Я. Хомин «Теорії бухгалтерського обліку: студії» (2008); В. А. Дерій «Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю» (2009); П. Я. Попович «Організація і методологія операційного аналізу» (2010); М. Т. Щирба «Облікова політика в системі управлінського обліку» (2011); М. С. Пушкар «Теорія пізнання у розвитку науки про контроль» (2011); З. В. Гуцайлюк «Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції» (2013); О. В. Адамик «Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України» (2013); Н. М. Хорунжак «Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства» (2013); В. М. Рожелюк «Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств» (2013); Н. М. Хорунжак «Облік в управлінні витратами бюджетних установ» (2016).

Як свідчить моніторинг обсягу наукових публікацій, за 1991–2016 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедр факультету обліку і аудиту було опубліковано 75 монографій загальним обсягом 1031,05 д. а. Найбільш плідним у цьому плані був 2011 рік, коли було опубліковано максимальну кількість монографічних праць – 9, загальним обсягом 111,5 д. а.

Динаміка опублікування колективних та одноосібних монографій професорсько-викладацьким колективом ФОА за 1991–2016 рр.

Динаміка опублікування колективних та одноосібних монографій
професорсько-викладацьким колективом ФОА за 1991–2016 рр.

На факультеті завжди проводилася також робота з написання підручників. Основними підручниками, що використовувалися у навчальному процесі, є такі: «Аналіз господарської діяльності в будівництві» (Б. М. Литвин, 1992); «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» (Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник, 1998); «Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання» (П. Я. Попович, 2001, 2008); «Фінансовий облік» (М. С. Пушкар, 2002); «Теорія економічного аналізу» (В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. проф. Р. В.Федоровича, 2002, 2006); «Облік у будівництві» (З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, Р. О. Мельник, 2005, 2007); «Облік комерційної діяльності» (М. Р. Лучко, О. В. Адамик, 2005); «Загальна теорія статистики» (О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, В. П. Сторожук, 2007); «Управлінський облік» (І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; за ред. І. Д. Фаріона, (2009); «Стратегічний аналіз» (І. Д. Фаріон, 2009); «Фінансовий облік» (З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка та ін., 2010, 2012, 2015, 2017).

Слід зазначити, що протягом 1991–2016 рр. професорсько-викладацьким колективом факультету було опубліковано підручників загальним обсягом 770,31 д. а.

Динаміка опублікування підручників професорсько-викладацьким колективом ФОА за 1991–2016 рр.

Динаміка опублікування підручників професорсько-викладацьким колективом ФОА за 1991–2016 рр.

Книги

Загалом за 45 років професорсько-викладацьким колективом кафедр факультету обліку і аудиту було опубліковано більше 200 навчальних посібників. Серед них: «Збірник задач з бухгалтерського обліку» (Г. Г. Бендовський, О. Д. Підгірняк, В. П. Пальчук, П. Г. Поліщук, В. О. Кушнір, 1971); «Бухгалтерский учёт в строительстве» (М. С. Пушкар, 1984); «Учёт затрат и калькулирование себестоимости в строительстве» (Б. М. Литвин, М. С. Пушкар, А. С. Нарінський, 1984); «Организация учёта в объединениях» (М. С. Пушкар, 1989); «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» (А. І. Крисоватий, Я. В. Мех, Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, 1989, 1991); «Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах» (М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, 2001, 2004, 2006, 2016); «Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин» (Я. В. Мех, Н. В. Сумкіна, В. А. Дерій, 1992); «Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства» (С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, М. Й. Шеремета, 1992); «Основи побудови АРМ бухгалтера» (М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк, 1993); «Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку» (М. Я. Остап’юк, М. Р. Лучко, Ю. А. Кузьмінський, 1994, 1998); «Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин» (М. Р. Лучко, 1994); «Бухгалтерський облік в нових формах господарювання» (М. Р. Лучко, 1995); «Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань» (П. Я. Попович, С. І. Шкарабан, А. М. Галас, 1995); «Основи бухгалтерського обліку» (Г. П. Журавель, 1995); «Фінансовий облік в господарських товариствах» (М. Р. Лучко, 1995); «Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки» (Г. П. Журавель, З.- М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, Б. М.Литвин, Р. О. Мельник, 1995); «Шляхи вдосконалення економічного аналізу і аудиту» (П. Я. Попович, 1997); «Бухгалтерський облік: основи методології та організації» (Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник, 1997); «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» (М. С. Пушкар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник, 1998); «Фінансовий аналіз» (М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник та ін., 1998);

Книги «Технологія бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу» (М. Р. Лучко, 1998); «Бухгалтерський та податковий облік» (М. Р. Лучко, 1998); «Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки» (Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх, Л. О. Гуцайлюк, Т. І. Фаріон, 1999); «Теорія бухгалтерського обліку» (Г. П. Журавель, Є. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк, 1999); «Економічний аналіз діяльності промислових підприємств» (М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, М. І. Сапачов, 1999); «Бухгалтерський облік у бюджетних установах та фінансових органах» (І. Д. Фаріон, С. В. Свірко, (1999); «Теоретичні основи економічного аналізу» (О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, 2000); «Контролінг: теоретичні основи організації» (М. Р. Лучко, О. М. Десятнюк, 2000); «Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво» (З.-М. В. Задорожний, Н. М. Малюга, Т. В. Барановська, Т. В. Давидюк, Н. І. Петренко, 2001); «Кредитні спілки України - аспекти функціонування» (І. С. Ткаченко, М. Р. Лучко, Р. В. Руська, 2001); «Бухгалтерський облік за національними стандартами» (З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, Б. М. Литвин, Р. О. Мельник, 2000, 2002, 2003); «Міжнародна статистика» (З. О. Насінник, В. П. Сторожук, П. Г. Вашків та ін., 2000); «Проектний аналіз» (О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, 2001); «Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах» (М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, 2001); «Аудит: теорія, методика, збірник завдань» (З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех; за ред. З. В. Гуцайлюка, 2001); «Фінансовий аналіз» (О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович, (2001); «Податковий облік» (Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, С. В. Бобрівець, 2002); «Бухгалтерський облік в галузях економіки» (Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, 2002, 2003); «Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин, 2003); «Фінансова статистика» (І. М. Шост, В. В. Маслій, 2003); «Розробка систем обліку» (М. С. Пушкар, 2003); «Економіка праці та соціально-трудові відносини: організація, облік, аналіз, контроль» (І. Д. Фаріон, Л. І. Жук, 2003);

Книги «Бухгалтерський управлінський облік» (І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; за ред. І. Д. Фаріона, 2003); «Бухгалтерський управлінський облік» (І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; за ред. І. Д. Фаріона, 2003, 2007); «Історія обліку та контролю господарської діяльності» (М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів, 2003); «Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами» (М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин, 2003, 2004); «Бухгалтерський облік в будівництві» (Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, 2004); «Організація обліку, контролю та аналізу» (І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова, 2004); «Податковий облік і звітність на підприємствах» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин, 2004); «Бюджетний облік» (Л. О. Желюк, 2004); «Економічний аналіз» (З. Б. Литвин, 2004, 2012); «Облікова політика і звітність» (М. С. Пушкар, 2004); «Теорія статистики» (І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій, 2004); «Стандартизація обліку і аудиту» (Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, 2004, 2006); «Практикум з стратегічного аналізу» (І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич, 2004); «Фінансова звітність підприємств, установ, організацій» (І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко, 2005); «Індустрія туристичного та готельного бізнесу» (І. Д. Фаріон, С. М. Жукевич, Л. В. Аксьонова, 2004, 2005); «Організація обліку, контролю й аналізу» (І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова, Н. В. Гладчак, 2004, 2007, 2010); «Стратегічний аналіз» (М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, 2005); «Бухгалтерський облік» (В. В. Сопко, З. В. Гуцайлюк, М. Т. Щирба, І. Д. Бенько, 2005); «Первинний та аналітичний облік на підприємстві» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин, 2005); «Податковий облік» (З.-М. В. Задорожий, Г. І. Гугул, Л. Г. Лещишин, 2005); «Методологія, методика та організація наукових досліджень» (А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко, 2005); «Історія бухгалтерського обліку» (М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків, 2005); «Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри» (Л. О. Гуцайлюк, В. В. Сопко, Ю. М. Іванечко, 2006); «Облік товарних операцій комерційної діяльності» (М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин, 2005);

Книги «Бухгалтерський управлінський облік»«Фінансова статистика: теоретичний аспект» (І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук, 2005); «Фінансовий облік: Первинна документація та облікова реєстрація» (М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк, Й. Я. Даньків та ін., 2005); «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» (О. В. Адамик, 2005); «Контролінг» (Н. Г. Мельник, 2005); «Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами» (Г. П. Журавель, П. Я. Хомин, 2006); «Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри» (Л. О. Гуцайлюк, В. В. Сопко, Ю. М. Іванечко, 2006); «Бухгалтерський облік виконання бюджетів» (Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко, 2006); «Звітність підприємств» (Г. П. Журавель, П. Я. Хомин, 2006); «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» (Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап'юк, С. В. Сисюк; за ред. Ф. Ф. Бутинця, 2006); «Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, П. Я. Хомин, 2006); «Бухгалтерський облік виконання бюджетів» (Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко, 2006); «Операційний аналіз» (Н. Р. Домбровська, П. Я. Попович, 2006); «Методологія та методика економічних досліджень» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин, 2006); «Митна справа» (Є. П. Бондаренко, І. Д. Фаріон; за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона, 2006); «Проектний аналіз» (О. В. Ярощук, 2007); «Практикум з фінансового обліку та аналізу фінансової і податкової звітності» (І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова, 2007); «Економічний аналіз» (В. М. Серединська, О. М. Загородна, O. С. Білоус, Р. В. Федорович; за ред. проф. Р. В Федоровича, 2007, 2010); «Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі» (Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс; за ред. Б. М. Литвина, 2007); «Креативний облік і аналіз на підприємствах сфери послуг» (І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, 2007); «Курс фінансового обліку» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин, 2007); «Облік витрат і калькування собівартості послуг у галузях соціальної сфери» (І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, 2007);

Книги

«Функціонально-вартісний аналіз» (З. Б. Литвин, 2007, 2009); «Теорія економічного аналізу» (І. В. Спільник, Б. М. Корецький, 2007); «Облік торговельно-фінансових і кредитних розрахунків» (Л. І. Савчук, 2007); «Контроль в бюджетній сфері» (Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник, 2007); «Курс управлінського обліку» (Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин, 2007); «Облік витрат і калькування собівартості послуг у галузях соціальної сфери» (І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, 2007); «Ревізійна справа» (Л. А. Будник, І. Д. Голяш, 2008); «Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації» (Г. П. Журавель, О. Є. Гомотюк, Є. В. Паньків, 2008); «Український тлумачний словник термінів з економіки будівництва» (О. М. Лівінський, В. О. Лівінський, З.-М. В. Задорожний, та ін., 2008); «Кількісні методи фінансового аналізу та прогнозування» (І. В. Спільник, 2008); «Облік у сфері послуг» (І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк, 2008); «Організація і методика економічного аналізу» (С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Є. Є. Познахівський, М. Й. Шеремета та ін., 2009); «Історія бухгалтерського обліку» (М. Р. Лучко, 2009); «Організація і формування витрат у торгівлі, комунальному та готельному господарствах, туристичній індустрії» (І. Я. Романків, 2009); «Стратегічний аналіз» (І. Д. Фаріон, 2009); «Фінансовий аналіз» (І. Д. Фаріон, Б. С. Стрехалюк, 2009); «Спільна діяльність: правове забезпечення, облік та оподаткування» (М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк, 2009); «Облікова політика підприємства в ринкових умовах» (Г. П. Журавель, В. Б. Кливець, П. Я. Хомин, 2009); «Державний фінансовий контроль» (Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий, 2009); «Податковий облік» (З.-М. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська, 2009); «Організація і методика економічного аналізу» (C. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета та ін., 2009); «Теорія економічного аналізу: методичні поради і завдання з дисципліни» (З. Б. Литвин, 2010); «Бухгалтерський облік» (М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь, 2010);

Книги

«Управлінський облік» (З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська, 2010, 2013); «Облік і аналіз діяльності фермерських господарств» (Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин, 2010); «Облік в галузях економіки» (З.-М. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, 2010, 2011, 2012, 2014); «Контролінг» (З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов, 2010); «Фінансово-господарський контроль» (С. І. Саченко, Я. В. Мех, 2010); «Гроші та кредит» (М. Р. Лучко, 2010); «Облік в сфері послуг» (І. Д. Фаріон, І. Я. Романків; за ред. І. Д. Фаріона, 2010); «Облікова політика» (С. Р. Яцишин, 2010); «Стандартизація обліку» (І. Д. Фаріон, Б. В. Погріщук, В. М. Рожелюк, 2010); «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» (І. Д. Фаріон, В. М. Рожелюк, В. З. Семанюк, 2011); «Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях)» (З.-М. В. Задорожний, Є. К.Ковальчук, В. М. Панасюк, 2011); «Технологія облікового процесу» (С. В. Питель, В. Я. Фаріон, 2012); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (З.-М. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець, 2011, 2012, 2015); «Бухгалтерський облік» (Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів, 2011, 2015); «Планування та прогнозування податкових надходжень» (А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій, 2011); «Основи наукових досліджень» (В. А. Дерій, Г. А. Римар, 2012); «Основи складання консолідованої фінансової звітності» (М. Р. Лучко, 2012); «Облік в підгалузях будівництва» (З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська, 2012); «Облік інвестиційно-інноваційної діяльності» (Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук, 2011, 2013); «Облік в галузях промисловості» (М. С. Кузів, Н. В. Гудзь, Н. П. Михайлишин, О. М. Берестецька; за заг. ред. Н. В. Гудзь, 2013); «Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України» (Г. П. Журавель, М. П. Гарасим, П. М. Гарасим, П. Я. Хомин; за ред. П. Я. Хомина, 2014); «Аудит» (М. Р. Лучко, 2014); «Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях)» (З.-М. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець, 2015); «Статистика. Практикум» (Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук, Т. М. Орловська, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний, 2015); «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк 2015); «Контроль в державному секторі економіки» (М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак, 2015); «Облік міжнародних операцій» (Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова, 2016); «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, 2016); «Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті» (М. Р. Лучко, О.В. Адамик, 2016) та ін.

За 1991–2016 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедр факультету обліку і аудиту було опубліковано більше 160 навчальних посібників обсягом 2785,37 д. а.

Динаміка опублікування навчальних посібників професорсько-викладацьким колективом ФОА за 1991–2016 рр.

Динаміка опублікування навчальних посібників професорсько-викладацьким
колективом ФОА за 1991–2016 рр.

Професорсько-викладацьким колективом факультету обліку і аудиту щороку виконується значний обсяг держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

До виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти випускових кафедр, що позитивно впливає на підвищення рівня підготовки фахівців для потреб економіки.

За період функціонування факультету обліку і аудиту професорсько-викладацький колектив під керівництвом провідних науковців працював над фундаментальними науковими дослідженнями з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави, результати котрих опубліковано в численних наукових виданнях, статтях, монографіях.

На замовлення підприємств та організацій України викладачами факультету обліку і аудиту виконуються господарські договори на створення науково-технічної продукції. За останні 25 років професорсько-викладацьким колективом освоєно понад 1 млн. грн. при виконанні держбюджетних та госпдоговірних комплексних наукових досліджень.

Факультет обліку і аудиту постійно бере участь у підготовці наукових кадрів. За останні 45 років під керівництвом провідних науковців факультету підготовлено та захищено більше 80 кандидатських та 6 докторських дисертацій.

Слід також відмітити, що 11 травня 2016 року працівниками факультету обліку та аудиту проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», в якій взяло участь 234 особи, в тому числі іногородніх – 150 осіб (серед них іноземних – 10 осіб).

Презентація звіт про наукову діяльність ФОА - 2016 12