Богуцька Лілія Тарасівна - старший викладач

Богуцька Лілія Тарасівна

Богуцька Лілія Тарасівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: lilja-b@ukr.net

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=muYGau0AAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Богуцька Л.Т. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів / З. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 105 с.

2. Богуцька Л. Т. Проблемні питання обліку надходження інвестиційної нерухомості / Л. Т. Богуцька // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ міжнародної наук.-прак. Конференції., 10-11 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 40-41.

3. Богуцька Л. Т. Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства / Л. Т. Богуцька // Науковий вісник Ужгородського університету – 2015 – Вип. 1 (45). Т.2. – С. 64-67.( Серія «Економіка»)

4. Проблеми визнання активів як основних засобів // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 39-41.

5. Система стратегічного управлінського обліку: історія розвитку та завдання впровадження //Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 30 листопада 2016 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 42-44.

Монографії:

1. Богуцька Л. Т. Aктуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [моногр.] / З. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 237 с.

2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. Ред.. д. е. н. проф.. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015 – 320 с.

3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.

4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 367 с.

5. Сonceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.

Навчально-методичні матеріали:

1. Богуцька Л.Т. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси та кредит» усіх форм навчання / Є. К, Ковальчук, В. М, Панасюк, Л. Т. Богуцька, С. В. Питель. - Тернопіль: ТАЙП, 2010. – 34 с.

2. Богуцька Л.Т. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Стратегічний управлінський облік” для студентів 8.03050901 спеціальності „Облік і аудит” / Л.Т. Богуцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 34 с.

3. Богуцька Л.Т. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Міжпредметний практикум в будівництві” для студентів 8.03050901 спеціальності „Облік і аудит” / Л. Т. Богуцька, І. Я Омецінська. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 41 с.

4. Богуцька Л.Т. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу “Управлінський облік” для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030509 “Облік і аудит” / Укл. З.В. Задорожний, Л.Т. Богуцька – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 55 с.

Дисципліни:

1. Управлінський облік

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення курсу „Управлінський облік” є надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосувати відповідні методи і прийоми в обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Відповідно до розроблених навчальних планів вивчення дисципліни «Управлінський облік» передбачає формування у студентів системи знань та вмінь з організації та методики управлінського обліку, його удосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Засвоївши основні положення дисципліни, у студента виробляються основні фахові компетенції:

- вміння організувати систему та форми управлінського обліку на підприємстві, що максимально відповідатиме комерційним інтересам, а також забезпечення збору та обробки інформації з метою забезпечення потреб менеджменту;

- вміння відображати понесені витрати, отримані доходи та обчисленні фінансові результати у системі первинного обліку та зведених облікових регістрах;

- здійснювати визначення собівартості, витрат для планування і прийняття рішень та витрат для контролю і регулювання;

- здатність належним чином організувати систему обліку і калькулювання собівартості продукції із врахуванням особливостей галузі;

- знати основні підходи до аналізу ефективності виробничої діяльності із врахуванням обсягів, структури та технології;

- знати порядок відображення у первинних та зведених облікових регістрах результати діяльності;

- здатність до організації бюджетного процесу на підприємстві;

- здійснювати контроль та аналіз відхилень за виконанням бюджетів з використання відповідної методики;

2. Фінансовий облік 2

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Фінансовий облік II» є формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з формування інформації фінансового обліку про наявність та зміни капіталу та зобов’язань підприємства. Освоєння основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, а саме первинної документації, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу та зобов’язань підприємства, вивчення структури затрат за економічними елементами, розуміння суті основних процесів фінансового обліку: інвестування, постачання, виробництва та збуту, порядку визначення фінансового результату діяльності підприємства, вивчення способів обробки облікової інформації з допомогою ПЕОМ. Значна увага приділяється новим тенденціям в розвитку обліку та його передовій практиці, що зумовлено переглядом деяких традиційних форм і методів здійснення облікового процесу.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

- здатність застосовувати нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері фінансового обліку та іншої професійної діяльності облікового працівника, адаптувати їх до умов змінного середовища;

- вміння використовувати облікову інформацію отриману за результатами ведення фінансового обліку для аналізу, контролю та прогнозування, прийняття оперативних та стратегічних рішень у сфері управління суб’єктами господарювання.

Облік і звітність за міжнародними стандартами

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни. Знання отримані з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» дозволять сучасним бухгалтерам розширити кругозір і одержати спектр облікових знань про діяльність суб’єктів господарювання у відповідності до міжнародних стандартів. Курс призначений для студентів, які в майбутньому працюватимуть головними бухгалтерами, фінансовими аналітиками, керівниками служби контролінгу та внутрішнього аудиту. Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та процедур переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

В результаті вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» студенти повинні знати: теоретичні основи функціонування МСФЗ, процес розробки МСБО, статус застосування МСБО; основи побудови та функціонування обліково-аналітичної системи згідно з МСФЗ в цілому та її складових зокрема; порядок складання та подання основної, проміжної та консолідованої фінансової звітності та звітності за сегментами у відповідності до МСФЗ.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти на основі обліково-аналітичних даних здійснювати формування та трансформацію фінансової звітності на основі міжнародних стандартів обліку і звітності.

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких компетентностей:

- здатність систематизовувати, обробляти та узагальнювати облікову інформацію для складання фінансової звітності на основі МСБО;

- здійснювати трансформацію фінансових звітів відповідно до МСФЗ;

- здатність належним чином відображати понесені витрати, отримані доходи та обчисленні фінансові результати у фінансовій звітності за МСБО;

- здатність узагальнювати фінансову інформацію в єдину систему інформаційного ресурсу для менеджменту з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень.