Бойко Юлія Іванівна - старший викладач

/ Переглядів: 1601

Бойко Юлія Іванівна

Бойко Юлія Іванівна

Посада: cт. викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон:(0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-313.

Кабінет: 2404

Скринька: yu.boiko@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=z8IhMm0AAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Бойко Ю. І. Основні напрями статистичного аналізу податкових надходжень добюджету / Ю. І. Бойко // Економічний часопис – ХХІ: науковий журнал, 11-12 (2) 2013. - С. 49-52.

2. Бойко Ю. І. Статистичний аналіз впливу соціально-економічних процесів на обсяг податкових надходжень до бюджету / Ю. І. Бойко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 17. – С. 105-111.

3. BoykoY. Fiscal statistics – the base of management decisions / Y. Boyko // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2015 року. – Тернопіль: Астон, 2015. – 296 с.

4. Бойко Ю. І. Статистичний аналіз туристичних потоків / Ю. І. Бойко // European journal of economics and management. – Volume 1. – Issue 1, 2016. – p. 26-31.

5. Бойко Ю. І. Домінанти формування податкових надходжень до бюджету / Ю. І. Бойко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25, № 1. – С. 106-111.

6. Boyko Y. The basic techniques of the statistical analysis of taxation / Y. Boyko // International scientific conference. The development of international competitiveness: state, region, enterprise: conference proceedings. - Lisbon, Portugal: Baltija Publishing, 2016. - P. 99-101.

7. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр. / за ред. д. е. н., проф. В. А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016. – 420 с. (С. 23-33).

Дисципліни

1. Статистика / Statistics (укр. і англ. мовами)

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Дисципліна «Статистика» забезпечує формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження закономірностей формування і зміни кількісних та якісних співвідношень між масовими економічними та соціальними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розробки і підтримки управлінських рішень.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Урезультаті вивчення курсу «Статистик» студени володіють принципами побудови методичного забезпечення статистичного аналізу. Вміють аналізувати пропорційності соціально-економічного розвитку.

Statistics

Опис дисципліни. Understanding statistics is essential to understand research in the social, behavioral sciences. In almost all research studies, statistics are necessary to decide whether the results support the research hypothesis. In this course you will learn the basics of descriptive and inferential statistics; not just how to calculate them, but also how to evaluate them.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. At the end of the course, students are expected to:
- understand important concepts of statistics, in Ukraine also;
- recognize statistical methods of data analyzing;
- know what predictions can be confirmed at the end of statistical analysis.

2. Соціально-демографічна статистика

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. «Соціальна і демографічна статистика» орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціальних явищ та процесів, які доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. В результаті вивчення курсу ”Соціальна статистика” студенти засвоюють методологію статистичного дослідження, методику розрахунку статистичних показників відповідно до наявної вихідної статистичної інформації, здійснюють економічну інтерпретацію одержаних результатів та роблять обґрунтовані висновки.