Бречко Олександр Володимирович - доцент

/ Переглядів: 1116

brechko1.jpg

Бречко Олександр Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: 47-50-50* 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: viplider@ukr.net

[pleft]Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wn9u5u4AAAAJ&hl=ru

Публікації:

1. Бречко О.В. Подолання фіскальних асиметрій в контексті децентралізації / Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози. Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С.154-158

2. Бречко О.В. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення збалансованого розвитку національної економіки / Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів і факторних обмежень. Збірник матеріалів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наукової Internet-конференції з міжнародною участю. Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С.98-100

3. Бречко О.В. Податкове консультування як основа сервісного обслуговування платників податків / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку» Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С. 55-57

4. Бречко О.В. Фінансові платформи в стимулюванні конкурентного розвитку регіону / Науково-практичний семінар «Інституційна спроможність органів державної влади та місцевого самоврядування в проведенні економічних реформ а контексті конкурентного розвитку регіону» (27.10.2016р, ТНЕУ), 8с.

5. Бречко О.В. Міжрегіональне співробітництво як інструмент забезпечення збалансованого розвитку територій / Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах», Тернопіль 18-19 жовтня 2016р. – Тернопіль, Крок, 2016. – С.34-41

6. Желюк Т.Л., Бречко О.В. Використання крипто валюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Вісник ТНЕУ, 2016. - №3. – С.50-60

7. Желюк Т.Л. Бречко О.В. Програмні механізми фінансування розвитку гуманітарного потенціалу національної економіки/ Фінансове регулювання зрушень в економіці України: зб.тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 21-22 березня 2017 р. ) . – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017

Дисципліни

1. Податкові розрахунки і звітність

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Дисципліна сприяє засвоєнню студентами теоретичних і методичних аспектів оподаткування юридичних і фізичних осіб, які використовуються в сучасних умовах економічного розвитку держави, методики складання податкової звітності та розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами-громадянами. Курс відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів та охоплює теоретичні основи оподаткування, методи та прийоми справляння податків і зборів суб’єктами господарювання та фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, правильністю складання та своєчасністю подання податкової звітності. Сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі обліку, фінансів та оподаткування.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

засвоєння методики та техніки складання податкової звітності, умови організації роботи фіскальних органів у сфері декларування та обробки податкової звітності;

уміння складати податкову звітність, використовувати правила оподаткування та здійснювати контроль за справлянням податків і зборів платниками податків.

2. Податкове консультування

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. Курс «Податкове консультування» покликаний сприяти підготовці кваліфікованих спеціалістів, які володіють новим управлінським мисленням і знанням того, як залежно від ситуації надати ефективну податкову консультацію використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей і специфіку податкового законодавства. Дисципліна носить комплексний міжгалузевий характер і об’єднує в одне ціле знання, які отримані студентами у процесі вивчення теорії податків, податкової системи України, основ менеджменту, адміністрування податків, фіскального адміністрування податкового менеджменту та інших дисциплін. Курс «Податкове консультування» націлений на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами знань з теоретичних та методологічних основ вітчизняної системи податкового консультування з урахуванням світових тенденцій, засвоєння навиків практичної роботи контролюючих органів та спеціалізованих установ у сфері роз’яснення норм податкового законодавства та їх ефективного застосування.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна :

професійні компетентності студентів в процесі вивчення дисципліни «Податкове консультування» пов’язані з умінням користуватись оперативною інформацією, яка допомагає формувати професійні якості податкового консультанта, аналізувати запити щодо надання правомірної та оптимальної консультації, правильно та зважено мислити в умовах нестандартних ситуацій, налагоджувати зв’язки з клієнтами та органами ДФС України, вміння заповнювати документальні файли, що супроводжують процедури подання відповідних податкових звітів до фіскальних органів та знати їх реквізити, знання процедур адміністративного оскарження.

3. Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. Дисципліна сприяє набуттю необхідних теоретичних та практичних навиків і поглиблення системи знань з теорії та практики впровадження новітніх сервісів фіскальних органів для обслуговування платників податків, а також новацій податкового законодавства і розвитку нових форм взаємостосунків між суб’єктами оподаткування. Дисципліна розкриває принципи побудови ефективної системи організації та взаємодії між контролюючими органами та платникам податків, через поглиблення системи комунікацій та розвитку видів партнерства в оподаткуванні. Оволодіння знаннями даної дисципліни дозволить краще зрозуміти проблему взаємостосунків між фіскальними органами та платниками податків, основні конфліктні розбіжності між їх інтересами та напрямами діяльності. Курс орієнтований на нове економічне мислення і сприяє отриманню студентами знань, які необхідні майбутнім фахівцям для чіткого розуміння практичних аспектів реалізації партнерської стратегії в оподаткуванні.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

оволодіння комунікативним апаратом та сучасними методами передачі інформації; вміння реалізовувати прийнятті управлінські рішення за допомогою механізму комунікацій та координації; застосовування основних критеріїв поведінки працівників фіскальних органів в системі корпоративної та соціальної етики; сприяння недопущенню податкових конфліктів на стику інтересів суб’єктів оподаткування та надавати платникам сучасні електронні сервіси та інші види адміністративних послуг.