Будник Людмила Андріївна - доцент

/ Переглядів: 1776

Будник Людмила Андріївна

Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон:47-50-50*12-302

Кабінет: 2417

Скринька: lydabydnik@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BJbm6sMAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Будник Л.А. Проблеми створення ефективної системи фінансового контролю/Л.А. Будник, І.Д. Голяш//Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: міжн. наук.- практ. конф.- Ужгород: УНУ, 2015. – С.231.

2. Будник Л.А. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник/О.Л. Шашкевич, Л.А.Будник. - Тернопіль: Вектор, 2014. – 344с.

3. Будник Л.А. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту//Л.А. Будник, І.Д. Голяш.//Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. - 2015- Випуск 3. – С.827

4. Будник Л.А. Муніципальний контроль в Україні./ Л.А. Будник, В.І. Будник // Актуальні проблеми державного фінансового контролю та аудиту в Україні [Текст]: матеріали круглого столу, Тернопіль, 3 березня 2015 р. /ТНЕУ– Тернопіль, 2015. – 87 с.

5. Будник Л.А. Класифікація державного аудиту./ Л.А. Будник, І.Д. Голяш// Економіка та суспільство.-2016.-№2.-С.827

6. Будник Л.А. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє /Л.А. Будник, І.Д. Голяш//Вісник ХДУ Серія Економічні науки.-2016.-№17.-С.130

7. Будник Л.А. Вимоги до компетенції державних аудиторів/ Будник Л.А.//Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні/ Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2016р. – Тернопіль:ТНЕУ 2016. – С. 308

8. Будник Л.А. Місце державного аудиту в системі державного фінансового контролю//Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу:монографія; за ред.. д.е.н., професора В.А.Дерія. -Тернопіль: Крок,2016.- С.198.

Дисципліни

1.Контроль і ревізія

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» є засвоєння студентами організації і методики контрольно – ревізійної роботи, отримання навиків застосовувати знання з ревізії на практиці, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю для попередження і ліквідації недоліків та порушень, виявлення резервів в діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів здатність сформувати цілісну систему теоретичних знань з курсу, володіння знаннями про державний фінансовий контроль в Україні, його функції, принципи організації та здійснення, завдання, предмет та метод, вміння застосовувати на практиці методичні прийоми документального і фактичного контролю і способи дослідження фактів господарської діяльності суб’єктів господарювання; володіння знаннями про систему органів державного фінансового контролю в Україні, планування та координацію їх діяльності.

2. Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами організації і методики експертної оцінки правопорушень у сфері економіки підприємств, отримання навиків застосовувати знання на практиці, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи економічної експертизи для виявлення фактів правопорушень та злочинів у сфері економіки. Дисципліна відноситься до спеціальних економічних наук, які формують фаховий рівень майбутніх економістів. Курс «Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств» охоплює методологічні основи, принципи організації економічної експертизи, методи та прийоми виявлення економічних правопорушень у сфері економіки. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійною програмою «Економічна експертиза».

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна Головним завданням курсу «Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств» є вивчення студентами методологічних та методичних питань організації і методики проведення економічної експертизи та виявлення фактів правопорушень у сфері економіки. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів та прийомів економічної експертизи в процесі прийняття в процесі виявлення економічних правопорушень та злочинів.