Годованець Олександр Віталійович - доцент

/ Переглядів: 126

17555045_1414726241923785_1336871313_n.jpg

Годованець Олександр Віталійович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47 - 50 - 76. Внутрішній: 12-302

Кабінет: 2417.

Скринька: algeria.godovanets1@gmail.com

Сторінка на Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DGsOShwAAAAJ&hl=en

Публікації:

1. Годованець О.В. Митний контроль у забезпечені фінансових інтересів держави / О.В. Годованець // Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С. 59-61.

2. Годованець О.В. Доперевірочний аналіз як запорука реалізації ефективного пост-митного аудиту / О.В. Годованець, Н.М. Ведашенко // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 жовтня 2014 р. (ПДАТУ, м. Камянець-Подільський. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 143-145.

3. Годованець О.В. Митний контроль в Україні: сутність і призначення / О.В. Годованець, Н.М. Ведашенко // Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 264-267.

4. Годованець О.В. Митна система у забезпечені фінансових інтересів держави / О.В. Годованець // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління відтворення економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р. // Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. – Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 99-101.

5. Годованець О.В. Вибірковість та система управління ризиками як елементи митного контролю / О.В. Годованець // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: Збірник тез доповідей Дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 року)/ Тернопіль: Астон, 2015. – С. 140-141.

6. Годованець О.В. Політика управління ризиками митного контролю / О.В. Годованець, Н.М. Ведашенко // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (15 травня 2015 р.). – Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2015. – С. 39-42.

7. Стратегія управління ризиками у контексті функціонування системи попереднього // Збірник тез науково-практичної Інтернет-конференції «Інформування Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон: (м. Хмельницький, 17 вересня 2015 року). – Хмельницький: Державний науково-дослідний інститут митної справи, 2015. – C. 27-29.

8. Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави / О.В. Годованець, С.Д. Герчаківський // Фіскальна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку: мангр. / за наук. ред.. д-ра екон. наук, проф.. А. І. Крисоватого. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 329-352.

9. Фінансово-економічний механізм здійснення митного контролю // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 11. – С. 78-88.

10. Фіскальний потенціал митної системи України // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 11. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/.

11. Годованець О.В. Теоретичні засади функціонування системи управління ризиками митного контролю в Україні / О.В. Годованець // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Том 20 Випуск 4. – С. 98-108.

12. Годованець О.В. Постмитний аудит у системі державного фінансового контролю / О.В. Годованець // Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : моногр.; за ред. д. е. н., професора В. А. Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 208-220.

13. Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст / О.В. Годованець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – Випуск 20. Ч. 1. – С. 159-163.

14. Митний контроль та митне оформлення. Навч. посібник / О.В. Годованець, І.П. Кекіш. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 776 с.

15. Годованець О.В. Категорізація суб’єктів ЗЕД та профілювання ризиків як елементи ризикорієнтованого митного контролю / О.В. Годованець // Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон: Збірник тез ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 19 травня 2016 року). – Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 29-32.

16. Годованець О. В. Уповноважений економічний оператор: очікування та механізми контролю / О.В. Годованець // Розвиток інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО: Збірник наукових праць науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький–м. Ірпінь, 15 вересня 2016 року). – Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – С. 16-18.

17. Godovanets O. Fiscal capacity of customs system of Ukraine / O. Godovanets // Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension. Monograph. / edited by Doctor of Economics, prof. Andzej Gospodarowicz. - Wroclaw : 2016. - P. 25-32.

Дисципліни:

1. Податкові розрахунки і звітність

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних і методичних аспектів оподаткування юридичних і фізичних осіб, які використовуються в сучасних умовах економічного розвитку держави, методики складання податкової звітності та розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами-громадянами. Ця дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Курс «Податкові розрахунки і звітність» охоплює теоретичні основи оподаткування, методи та прийоми справляння податків і зборів суб’єктами господарювання та фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, правильністю складання та своєчасністю подання податкової звітності. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів та оподаткування.

Знання, вміння та компетенції які забезпечує дисципліна. Знання форм податкової звітності, за наявності у платника податків об’єкта оподаткування, порядку складання податкової звітності, податкових накладних і акцизних накладних при реалізації палива та їх подання до ДФС України; вміння формувати електронні документи та подавати до ДФС України, а також здійснювати аналіз основних показників податкової звітності.

У процесі вивчення дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» студенти мають оволодіти наступними компетентностями: визначити форму податкової звітності по відповідному платежу, скласти та подати її до бюджету; визначити суму штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

2. Оподаткування фізичних осіб

Освітній ступінь – спеціаліст

Опис дисципліни. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєнь студентами теоретичних і методичних аспектів оподаткування фізичних осіб, які використовуються в сучасних умовах економічного розвитку держави, методики оподаткування доходів фізичних осіб-громадян та суб'єктів підприємницької діяльності, порядку обліку платників податків, складання та подання податкової звітності. Ця дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Курс «Оподаткування фізичних осіб» охоплює теоретичні основи оподаткування фізичних осіб, методи та прийоми справляння податків і зборів фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів фізичними особами.

Знання, вміння та компетенції які забезпечує дисципліна. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів, прийомів і правил оподаткування, а також контролю фіскальних органів за фізичними особами, практики розрахунку податків і зборів.

У процесі вивчення дисципліни «Оподаткування фізичних осіб» студенти мають оволодіти наступними компетентностями: використовувати теоретичний інструментарій для оцінки сучасного стану оподаткування фізичних осіб; застосовувати критерії оподаткування для вибору оптимальних підходів оподаткування фізичних осіб; визначати структуру доходів населення і джерела їх формування; застосовувати інструменти податкового регулювання для оптимізації оподаткування фізичних осіб; нараховувати податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати; складати і подавати звітність, в частині нарахування податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників; розраховувати податок на доходи фізичних осіб з особливих форм доходів; визначати податкового агента по сплаті податку на доходи фізичних осіб в частині оподаткування особливих форм доходів; визначати податкове зобов’язання та подавати звітність щодо податку на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.