Голяш Ірина Дмитрівна - доцент

/ Переглядів: 1831

Голяш Ірина Дмитрівна

Голяш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: 47-50-50* 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: iryna.golyash@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MXz-MvMAAAAJ&hl=uk

Сторінка на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35317398900

Публікації:

1. Golyash I.D. Individual Learning Path Building on Knowledge-based Approach /I. Golyash, T.Lendyuk, S.Rippa // The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 24-26 September 2015, Warsaw, Poland, Р.949-954.

2. Голяш І.Д. Класифікація державного аудиту / І.Д.Голяш, Л.А. Будник // Економіка та суспільство. –Мукачево: Мукачівський державний університет. – 2016. - №2. – С.661-665.

3. Голяш І.Д. Використання сценарного методу оцінки ризиків у процесі аудиту інвестиційних проектів // І.Д.Голяш, Л.А. Бабій // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: ХXІІ міжн. наук.-практ. інтернет-конф.- Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2016 Режим доступу: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9/157aa87bd4638445

4. Голяш І.Д. Сучасний розвиток науки про аудит / І.Д.Голяш // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: міжн. наук.-практ. конф. – Т. : ТНЕУ, 2016. – С. 321-323

5. Голяш І.Д. Роль контролю в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу / І.Д.Голяш // Економічні та інвестиційно-інноваційні процеси: стан та розвиток: міжн. наук.-практ. конф. – О. : ЦЕДР, 2016. – С. 97-99

6. Голяш І.Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє / І.Д.Голяш, Л.А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Х.: Херсонський державний університет. – 2016. - №17. – Частина 1. – С.130-134

7. Голяш І.Д. Економічна експертиза:її сутність і роль у сфері контролю / І.Д.Голяш, С.Р.Романів // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові економічні дослідження : теорії та пропозиції». - Запоріжжя, 2016.- С.76-78.

8. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.49-60).

Дисципліни:

1.Проектний аналіз

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. «Проектний аналіз» передбачає вивчення студентами питань підготовки та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними. Вивчення дисципліни «Проектний аналіз» зорієнтовано на засвоєння студентами базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів, процедури ухвалення рішення в проектному аналізі, а також можливостей здійснення проектів з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей, екологічної, інституційної й соціальної життєздатності, а також фінансових переваг їх реалізації та економічної привабливості загалом. Оволодіння цим курсом здатне виробити у студентів навички практичного використання аналітичних методів та прийомів в процесі прийняття управлінських рішень.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Результатами вивчення дисципліни «Проектний аналіз» є:

знання: теоретичних основ проектного аналізу та можливостей його використання, сучасних принципів та методів проектного аналізу, методології проектного аналізу;

вміння: використовувати інструментарій для здійснення проектного аналізу, здійснювати підготовку та реалізацію проектів, формувати методику складання проектів, обґрунтовувати можливості здійснення проектів, визначати ризики реалізації проектів та управляти ними, обґрунтовувати ефективність проектів;

компетенції: використовувати адекватні методи для здійснення проектного аналізу, визначати доцільність здійснення проекту, забезпечувати максимальні позитивні результати від реалізації проектів, ідентифікувати ризики реалізації проектів, оцінювати ефективність проектів.

2.Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. Дисципліна «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків» передбачає вивчення студентами теоретичних основ податкового планування і вироблення практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень із врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків. Вивчення дисципліни «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків» зорієнтовано на засвоєння студентами категорійного апарату податкового планування підприємства, формування базових уявлень про ризики в податковому плануванні, ознайомлення із принципами та методами податкового планування, формування знань про організацію податкового планування на підприємстві та використання його методики для розробки альтернативних проектів податкового планування й можливості вибору найбільш оптимального з них.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Результатами вивчення дисципліни «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків» є:

знання: теоретичних основ податкового планування на підприємстві, сучасних принципів та методів податкового планування, видів та етапів податкового планування, методики податкового планування, способів обґрунтування управлінських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків;

вміння: володіти методикою податкового планування, обґрунтовувати управлінські рішення з врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків, складати проекти податкового планування за різними податками та зборами, здійснювати розрахунки показників податкового навантаження на підприємство, визначати податкові ризики по альтернативних проектах податкового планування, складати податковий календар та податковий план з урахуванням здійсненних заходів податкового планування.

компетенції: визначати податкове навантаження на підприємство, визначати схеми податкової оптимізації, застосовувати методи податкового планування, проводити аналіз податкового тягаря з урахуванням оптимізаційних заходів, визначати кадрове забезпечення податкового планування на підприємстві, визначати матеріальне забезпечення податкового планування на підприємстві, визначати інформаційне забезпечення податкового планування на підприємстві, ідентифікувати ризики податкового планування на підприємстві, приймати управлінські рішення щодо доцільності впровадження системи податкового планування на підприємстві, прогнозувати наслідки прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків, здійснювати податкове планування податків і зборів, оцінювати ефективність податкового планування.