Михайлишин Надія Петрівна - доцент

/ Переглядів: 2657

Михайлишин Надія Петрівна

Михайлишин Надія Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: mihailishin.nadija@yandex.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZqpobtsAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Михайлишин Н.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства / Н.П. Михайлишин, І.В. Данилюк // Галицький економічний вісник. – 2014. - № 2 (45). – С. 127-132.

2. Михайлишин Н.П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н.П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: Міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51.

3. Михайлишин Н.П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н.П. Михайлишин // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали VІ Міжнародної науково - практичної конференції. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 177-178.

4. Михайлишин Н.П. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю / Н.П. Михайлишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформа-ційної системи в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2014.- С. 234-236.

5. Михайлишин Н.П. Структура і склад служби контролінгу /

Н.П. Михайлишин // Проблеми та перспективи розвитку контролінгу як науки: матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2015. - С. 32-36.

6. Михайлишин Н.П. Прогресивні калькуляційні системи / Н.П. Михайлишин, Н.Г. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаїв: Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. - № 5. – С. 1008-1012.

7. Михайлишин Н.П. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю та можливість його впровадження в Україні / Н.П. Михайлишин // Актуальні проблеми державного фінансового контролю та аудиту в Україні: збірник статей за матеріалами круглого столу. – Тернопіль: ТНЕУ. - 2015. – С. 32 – 37.

8. Романів С.Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні / С.Р. Романів, Н.П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – 2016. - №10. – С. 985 – 990.

9. Михайлишин Н.П. Концепція створення спільної цінності: новий погляд на формування цінностей компанії / Н.П. Михайлишин, С.Р. Романів // Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. – Мукачево. – 2016. - № 2. - С. 312 - 317.

10. Михайлишин Н.П. Соціальний аудит: становлення та розвиток / Н.П. Михайлишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнародної науково-практичної кон-ференції. – Тернопіль: ТНЕУ.–2016.– С.378 -379.

11. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: монографія. – Тернопіль: Крок, 2016. – 362. (Соціальний аудит: теоретичні основи і методика проведення. – С.144-166).

Дисципліни

1. Аудит

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит».

Основною метою дисципліни є вивчення суті аудиту, опанування методологічними і організаційними основами проведення аудиторської перевірки, опанування необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками щодо створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

- базові знання з теоретичних засад аудиту, як системи незалежного фінансового контролю;

- здатність здійснювати аудиторські процедури на всіх етапах аудиторського процесу;

- здатність формувати аудиторські докази та здійснювати документальне оформлення процесу аудиту;

- вміння узагальнювати результати аудиту суб’єктів господарювання та готувати проекти аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора);

- здатність здійснювати внутрішньофірмовий контроль якості аудиторських послуг;

- знання з теоретичних та методичних основ внутрішнього аудиту.

- здатність здійснювати аудит суб’єктів господарювання.

2. Звітність підприємства

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит».

Основною метою дисципліни є вивчення нормативно-правової бази, що регламентує порядок складання та подання індивідуальної та консолідованої фінансової звітності підприємства; змісту, структури, порядку заповнення Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності та фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна.

- знання основних положень НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

- володіння інформацією про призначення, структуру і зміст основних форм фінансової звітності;

- розуміння економічної сутності показників фінансової звітності;

- володіння методикою формування та порядком подання форм фінансової звітності;

- володіння навичками із складання основних форм фінансової звітності;

- здатність узгоджувати показники різних форм фінансової звітності.

- вміння самостійно скласти індивідуальну фінансову звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів, Примітки до річної фінансової звітності), консолідовану фінансову звітність підприємства, Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.