Про кафедру економічної експертизи та аудиту бізнесу

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.

До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.

kafedra_zahalna.jpg

Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.

Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.

Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.

Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.

Нині накафедрі аудиту, ревізії та аналізу працює 22 особи (серед них 21 науково-педагогічний працівник, з яких 2 - доктори економічних наук, 19 - кандидатів наук; 1 старший лаборант).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такою творчою, перспективною спеціалізацією як «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».

Форми навчання: денна та заочна за державним замовленням та на контрактній основі.

Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітній ступінь БАКАЛАВР
освітня програма
«Аудит і аналіз бізнесу»

0001.jpg

освітній ступінь МАГІСТР
освітня програма
«Економічна експертиза та аудит бізнесу»

Випускники коледжів і технікумів зараховуються на третій курс навчання.

Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої освіти.

З метою підвищення рівня знань і вмінь студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці кафедра аудиту,ревізії та аналізу:

- організовує круглі столи, семінари, науково-практичні конференції;

- підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями;

- організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих відділах підприємств;

- ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;

- проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням 1 С «Бухгалтерія».

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.

Професорсько-викладацький колектив кафедри:
1. Адамик Оксана Василівна (к.е.н., доцент), в. о. завідувача кафедри;
2. Пушкар Михайло Семенович (д.е.н., професор);
3. Бойко Юлія Іванівна (к.е.н., ст. викладач);
4. Бречко Олександр Віталійович (к. е. н., доцент);
5. Будник Людмила Андріївна (к.е.н., доцент);
6. Голяш Ірина Дмитрівна (к.е.н.,доцент);
7. Загородна Ольга Михайлівна (к.е.н.,доцент);
8. Кулик Роман Романович (к.е.н.,доцент);
9. Литвин Зоряна Богданівна(к.е.н.,доцент);
10. Михайлишин Надія Петрівна (к.е.н.,доцент);
11. Романів Світлана Романівна (к.е.н.,доцент);
12. Саченко Світлана Іванівна (к.е.н.,доцент);
13. Серединська Віра Миколаївна (к.е.н.,доцент);
14. Хаблюк Оксана Андріївна (к.е.н., доцент);
15. Ціщик Роман Володимирович (к.е.н.,доцент);
16. Чорний Володимир Степанович (к.е.н.,доцент);
17. Черешнюк Оксана Михайлівна (к.е.н., ст. викладач);
18. Щирба Ірина Маркіянівна (к.е.н.,доцент);
19. Щирба Маркіян Теодорович (к.е.н., доцент);
20. Соловій Оксана Петрівна, старший лаборант.

Дисципліни кафедри:

1. Аналіз господарської діяльності

2. Аудит

3. Аудиторські процедури

4. Економічний аналіз

5. Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств

6. Звітність підприємств

7. Контроль за фінансово-економічною діяльністю підприємств

8. Контроль і ревізія

9. Міжнародний аналіз фінансової звітності

10. Оподаткування фізичних осіб

11. Організація і методика аудиту

12. Організація і методика судово-економічної експертизи

13. Оцінка майна і бізнесу

14. Податкове консультування

15. Податкове планування і мінімізація податкових ризиків

16. Податкові розрахунки і звітність

17. Проектний аналіз

18. Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні

19. Соціальна і демографічна статистика

20. Статистика

21. Судово-економічна експертиза

22. Теорія контролю

Колектив кафедри вдало поєднує освітню роботу з науково-дослідною і виховною роботою студентів.

Результати науково-дослідної роботи кафедри висвітлено у наукових публікаціях та апробовано на міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях та використано при розробці програм дисциплін кафедри, написанні посібників, монографій, кандидатських дисертацій та магістерських робіт, та інших заходах. Вони впроваджуються в практику управління діяльністю підприємств та організацій різних сфер господарювання.

Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз» входить до переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, дописувачами якого є не тільки науковці нашого університету, але й інших профільних вузів України.

За час існування кафедри її колектив видав понад 1000 наукових, навчально-методичних праць, в тому числі понад 25 монографій і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях, опублікування у науковому збірнику кафедри і повним висвітленням своїх наукових досліджень в дипломних роботах.

Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вузів України та за її межами, державними і громадськими інституціями, а саме:

- кафедрою аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;

- кафедрою кафедра статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

- кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;

- кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету;

- Всеукраїнським професійною громадською науково-практичним журналом «Бухгалтерський облік і аудит»;

- Всеукраїнською громадською організацією «Спілка аудиторів України»;

- Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України;

- Всеукраїнською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік»;

- Головним управлінням статистики у Тернопільській області тощо.

Кафедра аудиту. ревізії та аналізу ТНЕУ підтримує дружні зв’язки з:

1. Uniwersytet Wrocławski > Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii > Instytut Nauk Ekonomicznych > Zakład Zarządzania Finansami >

Вроцлавський університет, Факультет права, управління та економіки – Інститут економічних наук – Кафедра управління фінансами.

2. Університет економічний в Катовіцах - кафедра фінансово-господарського аналізу.

Адреса: майдан Перемоги, 3, корп. № 2
Кабінети: 2403, 2404, 2420, 2417, 2418
Телефон: (0352) 47-50-76
Внутрішній: 12-302, 12-309, 12-757, 12-293.
Електронна пошта: dep_rc@tneu.edu.ua, kfstat@tneu.edu.ua