Романів Світлана Романівна - доцент

/ Переглядів: 3394

Романів Світлана Романівна

Романів Світлана Романівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: s.romaniv@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HjPgPgsAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Аудит : навчальний посібник; за ред. д.е.н., проф. М.С.Пушкаря. - Тернопіль : Карт-бланш, 2014. - 275с. (С.52-61).

2. Романів С.Р. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом / Романів С.Р., Голяш І.Д., Романів Р.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського. – 2015. - №5. – С.1025-1030. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015.

3. Концептуальні засади сучасної системи контролінгу / С.Р.Романів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці».- Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. - С.-128-130.

4. Романів С.Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні / С.Р.Романів, Н.П.Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського. – 2016. - №10. – С.979-985. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016.

5. Романів С.Р. Суть мотивації трудової діяльності персоналу / С.Р.Романів // Materials of International scientific and practical conference «Еconomics, science, education : integration and synergy».- Bratislava. - 2016.- С.38-39.

6. Романів С.Р. Порядок проведення внутрішнього аудиту системи корпоративного управління підприємства / С.Р.Романів // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Тернопіль, 2016. - С.386-388.

7. Романів С.Р. Економічна експертиза : її сутність і роль у сфері контролю / С.Р.Романів, І.Д.Голяш // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові економічні дослідження : теорії та пропозиції». - Запоріжжя, 2016.- С.76-78.

8. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.166-187).

Дисципліни:

1.Судово-економічна експертиза

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Метою викладання дисципліни «Судово-економічна експертиза» є навчити студентів вміло застосовувати знання із судово-економічної експертизи на практиці, кваліфіковано використовувати у майбутній практичній роботі сучасні методи судово-економічної експертизи для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Очікуваними результатами вивчення курсу «Судово-економічна експертиза» є:

- знання теоретичних основ проведення судово-економічної експертизи в Україні і за кордоном; місця судово-економічної експертизи у правовому полі держави; законодавства України стосовно судово-експертної діяльності; взаємозв’язку між різними стадіями проведення судово-економічної експертизи;

- вміння володіння методикою судово-економічної експертизи; складання плану проведення судово-економічної експертизи; формування методичного підходу до складання висновку за результатами судово-економічної експертизи; складання експертного висновку за результатами економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документів про економічну діяльність підприємств та організацій і документів фінансово-кредитних операцій. Завдання вивчення дисципліни - навчити студентів методологічних та методичних питань проведення судово-економічної експертизи, принципів експертної перевірки; виробити у студентів навички практичного використання методики судово-економічної експертизи.

2. Організація і методика судово-економічної експертизи

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. У сучасних ринкових умовах господарювання та побудови правової держави однією з особливостей є відсутність наукових знань правового спрямування у значної кількості бухгалтерів, аудиторів, економістів та інших спеціалістів, в результаті чого суттєво знижується їх професійний рівень. Тому формуванню таких знань сприяє вивчення студентами дисципліни «Організація і методика судово-економічної експертизи».

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Очікуваними результатами вивчення курсу «Організація і методика судово-економічної експертизи» є:

- знання місця судово-економічної експертизи у правовому полі держави; теоретичних основ проведення судово-економічної експертизи в Україні і за кордоном; законодавства України стосовно судово-експертної діяльності; методів і прийомів дослідження облікової інформації при проведенні судово-економічної експертизи; взаємозв’язку між різними стадіями проведення судово-економічної експертизи; порядку призначення і проведення судово-економічної експертизи на стадії досудового розслідування чи під час розгляду кримінальних справ у суді; змісту і структури постанови про призначення судово-економічної експертизи; сутності і видів доказів, що використовуються у судочинстві щодо економічних правопорушень; методики судово-економічної експертизи організаційно-правових засад підприємницької діяльності, фінансової звітності підприємства, його активів і пасивів; сутності і змісту висновку експерта-економіста; порядку оцінки висновку за результатами судово-економічної експертизи слідчим, судом, адвокатом та іншими учасниками процесу.

- вміння аналізувати суть матеріалів справи, яка підлягає експертній оцінці і визначати предмет і об’єкти судово-економічної експертизи; застосовувати набуті знання і практичні навички щодо процесуальних норм на стадії організації і проведення судово-економічної експертизи; складання плану проведення судово-економічної експертизи; використовувати в кожній конкретній ситуації комплекс способів і прийомів для проведення судово-економічної експертизи; формування методичного підходу до складання висновку за результатами судово-економічної експертизи; складання експертного висновку за результатами судово-економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документів про економічну діяльність підприємств та організацій і документів фінансово-кредитних операцій; встановлення обставини, які сприяють вчиненню економічних правопорушень.