Саченко Світлана Іванівна - доцент

/ Переглядів: 1229

sachenko-s112.jpg

Саченко Світлана Іванівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-302.

Кабінет: 2417, 2418

Скринька: s.sachenko@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=byUWA4AAAAAJ&hl=uk

Сторінка на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24723255800

Публікації:

1. Саченко С. І. Застосування інструментів семантичного Вебу при створенні баз знань у системі обліку / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 148-155.

2. Саченко С. І. Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення / С. І. Саченко // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. Тернопіль, 2015. - № 1. – С. 250-256.

3. Саченко С. І. Комп’ютеризований внутрішній аудит: оцінка вихідної бази та алгоритмізація / С. І. Саченко // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. - Випуск 7. – 2015. – С. 884-887 Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015.

4. Sachenko S. Fuzzy Rules for Tests Complexity Changing for Individual Learning Path Construction / S.Sachenko, T. Lendyuk, S. Rippa// Proceedings of 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, P. 945-948.

5. Саченко С.І . Планування соціального аудиту / С.І. Саченко, Л.Бабій// Глобальні та національні проблеми економіки: електронне видання. - Випуск 13. - 2016 р. – С.607- 611. Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-13-2016/21-vipusk-13-zhovten-2016-r/2487-sachenko-s-i-babij-l-a-planuvannya-sotsialnogo-auditu

6. Саченко С.І. Економічна експертиза розрахунків з покупцями /С.І.Саченко, О.М.Черешнюк // Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Аналіт. центр «Нова економіка», 2016. – С.69-72

7. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016.- 362 с. - С.133 – 144.

Дисципліни:

1.Теорія контролю

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення даної дисципліни є освоєння студентами теоретичних основ контролю: предмету, методології, рівнів пізнання, методів, моделювання системи контролю, отримання навиків кваліфіковано застосовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю для попередження і ліквідації недоліків та порушень, виявлення резервів в діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. В результаті проведення занять студенти повинні: вивчити теорію і методологію контролю,принципи і напрями моделювання контролю на рівні держави, регіону, підприємства; навчитися використовувати результати контролю в практичній управлінській діяльності; засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.

2.Аудит

Освітній ступінь - бакалавр.

Опис дисципліни. Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит».

Основною метою дисципліни є вивчення суті аудиту, опанування методологічними і організаційними основами проведення аудиторської перевірки, опанування необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками щодо створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:
- базові знання з теоретичних засад аудиту, як системи незалежного фінансового контролю;
- здатність здійснювати аудиторські процедури на всіх етапах аудиторського процесу;
- здатність формувати аудиторські докази та здійснювати документальне оформлення процесу аудиту;
- вміння узагальнювати результати аудиту суб’єктів господарювання та готувати проекти аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора);
- здатність здійснювати внутрішньофірмовий контроль якості аудиторських послуг;
- знання з теоретичних та методичних основ внутрішнього аудиту.
- здатність здійснювати аудит суб’єктів господарювання.

3. Контроль за фінансово–економічною безпекою діяльності підприємства

Освітній ступінь – магістр

Опис дисципліни. Мета вивчення даної дисципліни - опанувати існуючі теоретичні та прикладні засади організаційного забезпечення контролю за управлінням фінансово-економічної безпеки організацій, підприємств та установ.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Знання нормативно-правової бази, факторів та сукупності індикаторів, які характеризують фінансово-економічну безпеку підприємства. Уміння визначати критерії та індикатори фінансово-економічної безпеки, розраховувати їх порогові значення. Вміти організувати внутрішній контроль фінансово - економічної безпеки підприємства, визначати тіньову діяльність та її рівень. Організовувати взаємодію з персоналом підприємства та його контрагентами, правовоохоронними, і контролюючими органами.