Серединська Віра Миколаївна - доцент

/ Переглядів: 2269

moye-foto.jpg

Серединська Віра Миколаївна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-302.

Кабінет: 2417

Скринька: seredynska.vira@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sI2GdRkAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Серединська В.М. Аналітичне обгрунтування порівняльного оцінювання науково-інноваційних проектів // Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті академіка НАН України М.Г. Чумаченка. - (Тернопіль, 25 березня 2016р.) / Тернопіль: МОН України, ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопільська обласна державна адміністрація [та ін.] – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2016. – 146 с. – С.95-96

2. Серединська В.М. Оцінювання конкурентоспроможності з позицій учасників ринку / В.М.Серединська // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі:Матеріали 6-ої регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – (Тернопіль, 26 квітня 2016р.) / Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 266 c. – С.77-79

3. Серединська В.М. Структурно-функціональні складові аналітичного процесу / В.М.Серединська // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції – (Тернопіль, 11 травня 2016р.) / Тернопіль,ТНЕУ, 2016.– 432 с. – С.391-392.

4. Серединська В.М., Загородна О.М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності /Глобальні на національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – № 9 – С.103-116. Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram.

5. Серединська В.М.Оцінювання конкурентоспроможності продукції у системі маркетингу / В.М.Серединська // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги : монографія / Р.В. Федорович [та ін.]; за ред. проф. Р.В.Федоровича – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 155-167.

6. Серединська В.М., Загородна О.М Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві //Економіка та суспільство, [Електронний ресурс]. –Мукачівський державний університет. – 2016. – № 3 – С. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/

7. Серединська В.М. Фінансова-господарська експертиза кредитоспроможності поенційних дебіторів / В.М.Серединська // Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу»: монографія; за ред. проф. В.А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016– 362 с. – С. 347-357.

8. Серединська В.М., Загородна О.М. Аналітичний процес та взаємозв’язок його елементів // Прикладна економіка – від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. (Тернопіль, 20 жовтня 2016р.) /Тернопіль: Вектор, 2016. – 260 с. – С.122-125.

9. Серединська В.М. Формування еталонної динаміки показників в системі управління // Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез V міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і студентів.( Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя,17-18 листопада 2016р)/М-во освіти і науки, ТНТУ ім.Івана Пулюя [та ін].– Тернопіль, 2016.– 436 с. С.365-366.Серединська В.М., Федорович Р.В. Моделі оцінювання результатів діяльності підпрємства/ .М.Серединська // Галицький екоомічний вісник. – 2016. – №1 (50). – С.130-139.

10. Серединська В.М. Загородна О.М. Бізнес-процеси підприємста: сутність та класифікація// Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні:сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільский, ПДАТУ,14 грудня 2016 р.) / Тернопіль: Крок, 2016.¬ – 247. с.Режим доступу: http://sophus.at.ua/Zb_PDATU_12_2016.pdf

Дисципліни:

1.Аудиторські процедури

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит». Метою дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації, планування та виконання комплексу аудиторських процедур для отримання удиторських доказів щодо тверджень керівництва, пов’язаних з визнанням, оцінюванням, поданням і розкриттям різних елементів фінансової звітності.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна.

• вміння розробляти стратегію і тактику аудиторської перевірки;

• вміння сегментувати фінансову звітність;

• вміння застосовувати метод спрямованого тестування для перевірки взаємопов’язаних рахунків у циклах фактів господарської діяльності;

• здатність складати матриці формування аудиторських процедур щодо тверджень у статтях фінансової звітності за циклами господарських операцій.

2.Оцінка майна і бізнесу

Освітній ступінь - магістр

Опис дисципліни. Дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми – «Економічна експертиза». Мета дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та набутті практичних навичок з організації та проведення експертного оцінювання майна та бізнесу підприємства, створення умови для оволодіння студентами предметно-спеціалізованими компетенціями щодо застосування різних оціночних процедур.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна.

• знання особливостей та умов застосування загальновизначених методичних підходів щодо оцінки вартості різних об’єктів залежно від мети оцінювання;

• знання принципів структурування підсумкового звіту з оцінювання та супровідних документів, передбачених процедурою оцінки;

• уміння застосовувати категоріально-понятійний апарат, положення нормативно-правових актів у майбутній професійній оціночній діяльності

• здатність розраховувати вартість об’єкта оцінки, використовуючи різні методи та оціночні процедури у межах витратного, ринкового та дохідного підходів;

• здатність аналізувати та узгоджувати отримані результати для визначення кінцевого розміру вартості об’єкта.

3. Тренінг з фаху

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців напряму 6.030509 «Облік і аудит». Мета дисципліни полягає у набутті практичних навичок з формування та перевірки фінансової та податкової звітності за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна (1-2 речення)

- вміння вводити і перевіряти правильність введення початкових залишків у розрізі облікових рахунків та субрахунків;

- вміння формувати довідники, облікові регістри; документально відображати факти господарської діяльності;

- вміння формувати зведені та детальні звіти;

- вміння формувати і перевіряти фінансову та податкову звітність підприємства.