Ціщик Роман Володимирович - доцент

/ Переглядів: 1021

Ціщик Роман Володимирович

Ціщик Роман Володимирович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-76. Внутрішній: 12-313.

Кабінет: 2417

Скринька: r.tsishchyk@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ztbmlKMAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Статистика. Практикум. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 199 с.

2. Аналіз заощаджень населення для забезпечення економічного зростання в Україні. Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 лютого 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-75.

3. Аналіз практики використання управлінською сферою результатів статистичних досліджень домогосподарств. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 409-411.

4. Аналіз регіональної диференціації домогосподарств України та пошук шляхів подолання асиметрій їх соціально-економічного розвитку. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: «Економічна думка», 2016. – Том 24. – С. 82-91.

5. Статистичний аналіз стану та динаміки розвитку домогосподарств України з метою вдосконалення прийняття управлінських рішень щодо їх державної підтримки. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 6. Одеса, 2016. – С. 52-58.

6. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр.; за ред. д. е. н., професора В. А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 339-347.

7. Інституційний аналіз розвитку сектора домашніх господарств. Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – 112 с.

Дисципліни

1. Статистика

Освітній ступінь - бакалавр

Опис дисципліни. Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень. Завданням дисципліни є вивчення методів системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування і підтримки управлінських рішень у відповідності з потребами об’єктів управління.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

  • знати теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень; методичні підходи до узагальнення та обробки статистичних даних; методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; методику прогнозування та статистичного моделювання соціально-економічних параметрів.
  • вміти застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; здійснювати обробку первинних даних з метою отримання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних та середніх величин, показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп’ютерної техніки у відповідності з метою статистичного дослідження та наявною вихідною статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності та рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію отриманих результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.