Завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

/ Переглядів: 1359

_dsc0036-kadrovana1.jpg

Адамик Оксана Василівна

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.

Кабінет: 2420

Скринька: adamyk07@ukr.net

[pleft]Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LlnBmbYAAAAJ&hl=uk

Адамик Оксана Василівна, в.о. завідувача кафедри аудиту, ревізії та аналізу, кандидат економічних наук, доцент.

О.В. Адамик народилась у 1975 р. у м. Чернівці, з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (у 1998 р.). З 1998 р. по 1999 р. працювала в Економіко-правничому інституті (м. Чернівці) на посаді викладача.

З 1999 по 2003 р. навчалась в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства з відривом від виробництва. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Податкові роз¬рахунки і звіт¬ність у системі бухгалтерського обліку: органі¬зація та мето¬дика здійснення (на прикладі то¬ргівельних підп¬риємств захід¬ного регіону України)».

З 2003 р. по теперішній час працює у Тернопільському національному економічному університеті на посадах: старшого викладача кафедри обліку фінансово-господарської діяльності (2003-2006 рр.), доцента цієї ж кафедри (2006-2008 р.), доцента кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері (2008-2013 рр.), доцента кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ (2014-2015 рр.), доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг (2015-2017 рр.). З 2006 по 2010 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

З 2012 по 2013 р. очолювала кафедру обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопільського національного економічного університету. З 2013 по 2014 р. очолювала кафедру обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

У 2007 р. була стипендіатом ректора ТНЕУ для молодих вчених, а з 2008 по 2010 рік – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Коло наукових та практичних інтересів – облік у державному секторі економіки та в органах Пенсійного фонду України, зокрема, а також інформаційні системи і технології в обліку і аудиті.

Адамик Оксана Василівна – автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 4 навчальних посібників і підручника, 46 статей у фахових виданнях.

Найважливіші праці:

1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.

2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Публікації:

3. Лучко М.Р., Адамик О.В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 252 с.

4. Лучко М.Р., Адамик О.В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 441 с.

5. Адамик О.В. Управлінські інформа¬цій¬ні системи в аналізі і аудиті: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАЙП, 2005. – 90 с.

6. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013. – 298 с.

СТАТТІ:

7. Адамик О. В. Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 348–353. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-348_353.pdf

8. Адамик О.В. Бази і сховища даних – інформаційний фундамент бухгалтерського обліку та аналізу [Текст] / Оксана Василівна Адамик [та інші] // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро: Герда, 2016. – 528 с. ISBN 978-617-7097-58-6. – С. 330-341 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4544

9. Адамик О.В. Розмежування понять „автоматизовані”, „комп’ютерні” та „інформаційні” системи бухгалтерського обліку: трансформація елементів методу [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 26. – № 1. – С. 179-184. – ISSN 1993-0259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1219/pdf

10. Адамик О.В. Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с. - С. 141-144. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Torg/Docs/Torhivlya_komerts_pidpryyemnytstvo16.pdf#page=142

11. Адамик О.В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ // Наука молода, 2015. – № 23. – 225 с. – С. 195-201. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3442/1/%d0%90%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%20%d0%9e.%d0%92..pdf

12. Адамик О.В. Використання інструментів Data Mining для аналізу кошторису бюджетних установ [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11 грудн. 2015 р., (ПДАТУ, м. Камʼянець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – 373 с. – С. 233-235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/Zb_PDATU_12_2015.pdf#page=233

13. Адамик О.В., Сисюк С.В. Інформаційні системи управління підприємством: вибір базових технологій та програмного забезпечення // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 14. Грудень 2016 р. Електронне фахове видання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016

14. Адамик О. В. Інструменти “хмарних обчислень” як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах [Текст] / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз: зб. наук. праць /Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 2. – С. 179-184. – ISSN 1993-0259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econa.org.ua/index.php/econa/article/view/698/pdf_389

15. Адамик О.В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу // Наука молода, 2013. – № 20. – С. 203-209 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka%20moloda_20_2013.pdf#page=203

16. Адамик О.В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів // Наука молода, 2013. – №19. – 220 с. – С. 192-196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka_moloda_19_2013.pdf#page=192

17. Адамик О.В. Власний капітал бюджетних установ у процесах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів // Міжнародний збірник №2 (23). Секція Матеріали виступів на ХІ Міжнародну конференцію: “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю”. – 2012. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/36639/38723

18. Адамик О.В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектора економіки // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721 – 323 с. – С. 42-48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12672/1/8_42-48_Vis721menegment.pdf

19. Адамик О. В. Доходи суб’єктів державного сектора: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 1. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_1_6.

20. Адамик О. В. Пенсійні виплати з держбюджету: проблеми класифікації та адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №11. – С.13-29 Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5011

21. Адамик О. В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків поточного обліку в органах Пенсійного фонду України // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – 652 с. – С.286-293 Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/ntb/2757/49.pdf?sequence=1&isAllowed=y

22. Адамик О. В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: у трьох частинах/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Частини ІІ. – 239 с. – С. 23-29 Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5013/1/2009_%d0%9a%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%20%20%d0%ba%d0%be%d1%88%20%d0%9f%d0%a4%d0%a3.pdf

23. Адамик О. В. Облік касових і фактичних видатків органів Пенсійного фонду України районного рівня // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 1. – С. 93-105

24. Адамик О. В. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49

25. Адамик О. В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 40-50

26. Адамик О. В. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №5. – С. 36-42