Спеціалізовані облікові тренінги

/ Переглядів: 1847

1.jpg

Однією з найбільших проблем при підготовці фахівців з обліку і аудиту завжди була недостатня практична підготовка, оскільки на рівень практичних знань, можливість приступити до безпосереднього виконання обов’язків облікового працівника звертається особлива увага при прийнятті випускників вищих навчальних закладів на роботу. Насамперед це пов’язано з тим, що у стандартах з підготовки спеціалістів у ВНЗ значна частина загального обсягу навчального часу відводиться дисциплінам гуманітарного циклу, а також предметам природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Професійній і практичній підготовці з вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, організації контрольно-ревізійної та аудиторської роботи, освоєнню інформаційних технологій в обліку, аналізі й аудиті відводиться трохи більше 40% нормативного бюджетного часу.

Розглядаючи різні варіанти посилення практичної підготовки, на факультеті обліку і аудиту вдавалися до запровадження різних заходів: організації ділових ігор, створення навчальної бухгалтерії, аналізу облікової документації з конкретних підприємств. Однак ці заходи не забезпечували потрібного ефекту. Малоефективною в останній період є виробнича практика та стажування студентів на підприємствах різних галузей економіки, оскільки більшість баз практики – приватні підприємства, а ВНЗ не мають змоги проводити їм оплату за організацію практичної підготовки. Відсутність матеріальної зацікавленості, а також правила комерційної таємниці на розповсюдження облікової інформації, призводять до того, що часто практика, стажування студентів проходять формально без належного дотримання вимог програми.

Зважаючи на це, деканатом за погодженням з вченою радою факультету обліку і аудиту було прийнято рішення про організацію для студентів спеціальних тренінгів з метою вивчення основ ведення практичної бухгалтерії з використанням комп’ютерної техніки і типових пакетів прикладних програм. За поданням декана факультету, професора Я. Д. Крупки у 2010 р. були внесені корективи у робочі навчальні плани освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», згідно з якими на четвертому курсі у рамках виробничої практики вводилося проходження тренінгу з фахових дисциплін обсягом 60 академічних годин.

Згідно з розробленими методичними матеріалами студенти мали щоденно протягом 10 робочих днів по 6 годин працювати в умовній бухгалтерії під керівництвом викладача.

На основі розроблених кафедрами методичних матеріалів студентам видавалося завдання у формі наскрізної задачі (від балансу до балансу), наближеної до практичної бухгалтерії. Вирішення комплексного завдання проводилось у комп’ютерному режимі з використанням типового пакета прикладних програм «1С: Бухгалтерія», а для студентів фахового спрямування «Облік і контроль в бюджетних установах» – на типовій бухгалтерській програмі «Парус», враховуючи те, що більшість бюджетних установ використовувала саме цю програму.

2.jpg

До завдань тренінгу за фахом входить формування постійної бази даних, відкриття синтетичних і аналітичних рахунків, внесення залишків на початок звітного періоду (кварталу), обробка вхідних бухгалтерських документів та складання за ними бухгалтерських проведень в автоматичному режимі, формування внутрішніх (бухгалтерського оформлення) та вихідних документів і складання за ними бухгалтерських проведень, формування оборотно-сальдового балансу, фінансової звітності (Звіту про фінансовий стан, Звіту про сукупний дохід), податкових та інших декларацій (про податок на додану вартість, про прибуток, з податку на доходи фізичних осіб та розрахунків податків до соціальних фондів).

У 2011 р. такі ж тренінги були запроваджені у магістратурі при підготовці спеціалістів з обліку і аудиту обсягом 18 аудиторних годин, що забезпечило продовження практичного освоєння фахових дисциплін. Комплексні завдання для магістрів меншою мірою стосуються формування документації й складання в автоматичному режимі бухгалтерських проведень, а більшою – складання звітності та її аналізу з метою визначення прибутковості, фінансового стану та платоспроможності умовного підприємства (для суб’єктів виробничої сфери) чи стану виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами (для державного сектору, зокрема бюджетних установ).

Зазначені тренінги є складовою виробничої практики на бакалавраті та стажування в магістратурі. Їх виконання і захист є складовими комплексної оцінки за результатами проходження тренінгів, практики чи стажування.

Таким чином, проведення тренінгів з фаху на четвертому курсі бакалаврату та зі спеціальності при освоєнні магістерських програм сприяє запровадженню практично орієнтованої системи підготовки фахівців з обліку і аудиту, дає змогу наблизити навчальний процес до практичної роботи в бухгалтерії. Паралельно з цим студент має можливість досконало освоїти типові бухгалтерські програми з обробки інформації, вивчити порядок автоматизованої обробки вхідної та вихідної інформації, формувати фінансову, податкову чи бюджетну звітність підприємств і установ.

Позитивні відгуки випускників про запровадження у навчальний процес таких тренінгів – найкращий результат їх проведення. Наводимо окремі з них.

Віта Кирилюк – випускниця 2012 р., старший фінансовий менеджер ГК «Стандартпарк», м. Тернопіль: «На мою думку, знання, які я отримала на тренінгу по «1С», були найкориснішими за усі 5 років навчання в університеті. Безсумнівно, всі теоретичні знання також стають в пригоді. Але практичне вивчення «1С» під керівництвом висококваліфікованих викладачів дуже допомагає мені в роботі вже 4-й рік. Завдяки таким тренінгам кожен студент зможе в майбутньому без проблем опанувати професію і працювати не тільки бухгалтером. Вважаю, що такий тренінг потрібно проводити студентам не лише на останніх курсах, а з початку вивчення теорії бухгалтерського обліку щороку».

Світлана Цюрик (Процків) – випускниця 2012 р., головний бухгалтер ТзОВ фірми «Тріумф», м. Тернопіль: «Насамперед я хочу подякувати декану і викладачам за зусилля, професійність, натхнення, сотні годин потраченого часу, які вони вклали, працюючи з нами. Саме на тренінгу ми мали першу можливість відчути, що таке бути бухгалтером та наскільки важливою є ця професія. Розв’язуючи задачі з бухобліку, студент не завжди усвідомлює, що вся діяльність фірми складається із проводок і саме від кваліфікації бухгалтера залежить фінансова безпека підприємства та впевненість власника у завтрашньому дні, адже кожна дія на підприємстві – це проводка, а тренінг вчить ними думати та уникати помилок. Чим більше буде отримано такого практичного досвіду під час навчання, тим легшим і впевненішим буде старт у трудовій діяльності».

Аня Гуменна – випускниця 2014 р., фінансовий менеджер ГК «Стандартпарк», м. Тернопіль: «Тренінг дав можливість поєднати теоретичні знання з бухгалтерського обліку з практичними навичками відображення всієї інформації за допомогою ППП «1С: Бухгалтерія», а також максимально наблизитись до реальних умов праці за вибраною професією. Завдяки високій кваліфікації викладачів вдалося вивчити і зрозуміти принципи роботи цієї програми, що дуже допомогло в майбутньому в освоєнні інших конфігурацій «1С».

Олена Ратушняк – випускниця 2015 р., бухгалтер фірми «Мібрук», м. Тернопіль: «Я вважаю, що тренінг з «1С» обов’язково потрібно проводити студентам облікових спеціальностей. Він дає змогу ознайомитись у навчальному процесі із практичними ситуаціями, які виникають у трудовій діяльності. Студентам потім легко адаптуватись при виконанні різних облікових робіт, оскільки саме на тренінгу навчання охоплює весь комплекс можливих завдань, що виконує бухгалтер. Також важливим є те, що студенти здобувають досвід роботи з програмою, що підвищує їх професіоналізм у цій справі».